Pravično bi bilo da je plaća u HEP-u od 1.1.2024. veća:
0%
15%
30%
45%
60%
Rezultati | Arhiva
 
Aktualnosti
 
 
- Zahtjevi sindikalnih središnjica za novu sliku Hrvatske
 
 • Zagreb, 21. listopad 2009.

  Svih pet sindikalnih središnjica, uključujući i našu, predstavili su svoje zahtjeve Vladi RH na sastanku s premijerkom, gđom Jadrankom Kosor, u srijedu 21. listopada. Niz sindikalnih zahtjeva smjera na veliko pospremanje u društvu radi radikalne promjene slike naše zemlje. ~ Tražimo dostojanstvo, pravdu i razvoj za naše građane. Tražimo zemlju u kojoj niti jedan čovjek nije iznad zakona, zemlju u kojoj se poštuju propisi i vlastita pravila, zemlju u kojoj se isplati raditi, učiti i poduzimati. Tražimo preuređenje Hrvatske po uzoru na nordijske zemlje (tj. konkurentnost na tržištu i solidarnost u društvu).
  Bude li Vlada ozbiljno pristupila razgovorima o našim zahtjevima s njom ćemo raditi za stolom i ugovoriti socijalni pakt, s jasno definiranim rokovima za realizaciju svake etape pakta. Ne bude li ova Vlada to mogla, sindikati će se za iste ciljeve boriti s građanima na ulici. Prvi sastanak na tu temu bio je relativno ohrabrujući, dogovoren je način pregovaranja oko pojedinih tema, a i zahtjevi vezani oko Zakona o radu su od strane Vlade RH prihvaćeni. Upoznajte se s našim zahtjevima.

  PRVI RADNI PRIJEDLOG za žuran sastanak s predsjednicom Vlade radi izrade Socijalnog sporazuma

  POLAZNI ZAHTJEVI SINDIKALNIH SREDIŠNJICA
  s prijedlogom rokova

  1. Donošenje izmjena Zakona o radu koje će jamčiti poboljšanje položaja radnika u praksi: posebice ograničavanje rada na određeno vrijeme. Ugovori na neodređeno vrijeme moraju ostati/biti temeljni oblik zapošljavanja te ograničavanje tjednog rada na najviše 48 sati, uključujući prekovremeni rad!
  rok: listopad 2009
  2. Utvrđivanje akcijskog plana i primjenu hitnih mjera za rješavanje problema unutarnje nelikvidnosti koja prijeti blokadom ukupne poslovne aktivnosti i daljnjem gubitku radnih mjesta u proizvodnji.
  rok: listopad 2009
  3. Promptna naplata svih poreza koje državni i privatni kapital nije platio državnom proračunu radi nužnog ukidanja kriznog poreza na plaće i mirovine i povrata stope PDV-a na 22 posto, a svakako promptno ukidanje istih po prvim znacima ekonomskog oporavka. Istovremeno je potrebno provesti štednju na rashodovnoj strani Državnog proračuna, bez zahvata u plaće i mirovine, a posebno ukidanjem svih privilegija, s ciljem održanja kupovne moći građana, poticanja proizvodnje i smanjenja sive ekonomije i porezne evazije.
  rok: do kraja 2009
  4. Smanjivanje javne potrošnje i stavljanje rashoda države u 2010. godini u održive okvire
  - ukidanje bespovratnih potpora osim onih koje su usmjerene na unapređivanje znanja, inovacija i razvoja;
  - plan smanjivanja i ukidanja subvencija neuspješnim proizvodnjama, tj. preispitivanje sustava subvencija i njihovo usmjeravanje na proizvođače koji, sukladno razvojnim ciljevima, mogu za sobom „povući“ druge proizvodnje i gospodarske aktivnosti te bitno pridonijeti ukupnom razvoju RH (dodatno, potrebno je uspostaviti efikasni nadzor korištenja subvencija kao i indikatore praćenja njihovih učinaka kako bi se nove mjere bolje „ciljale“);
  - smanjivanje broja jedinica lokalne samouprave u skladu s principom racionalne organizacije u funkciji potreba građana.
  - reformiranje javne uprave i javnih službi te racionaliziranje njihova poslovanja u prvome redu boljom organizacijom, informatizacijom i međusobnim umrežavanjem;
  - smanjivanje sredstava iz Proračuna za vjerske zajednice i promjena modela njihova financiranja uvođenjem crkvenog poreza;
  - preispitivanje načina financiranja i pomoći Hrvatima u BIH;
  - preispitivanje svih državnih investicijskih projekata;
  - revidiranje popisa branitelja te dovođenje razine njihovih povlastica u sklad s mogućnostima države odnosno u sklad sa socijalnim pravima drugih posebno štićenih kategorija građana;
  - žurno ukidanje povlaštenih mirovina i njihovo vraćanje pod opći propis;
  - interventno oporezovanje kapitala na način da kapital na jednaki način snosi teret zatvaranja proračunskog jaza i izlaska iz krize kao što je to snosio i rad (vidi dio o poreznom sustavu);
  - provođenje dubinske analize poslovanja svih javnih poduzeća, na nacionalnoj i lokalnoj razini, od zapošljavanja, preko davanja različitih pomoći i sponzoriranja, do upravljanja nekretninama i dr. kako bi se otkrile i zatvorile „rupe“ nekontroliranog „curenja“ novca, krađa i korupcije ...).
  rok: do donošenja državnog proračuna
  5. Ukidanje školarina na fakultetima za sve studente koji uredno izvršavaju svoje obaveze. I uvođenje kredita za financiranje ostalih troškova studija.
  rok: donošenje zakona do kraja 2009,
  stupanje na snagu za iduću školsku godinu
  6. Smjesta utvrditi nove odvjetničke tarife prihvatljive građanima u skladu sa zaključcima GSV-a te preispitati javno-bilježničke ovlasti i tarife.
  rok: listopad 2009
  7. Zahtjevati ispunjenje obaveze Vlade RH prema zakonskim odredbama o minimalnoj plaći i dogovor sa sindikatima o premošćivanju postojećeg nepoštivanja propisa i dogovora.
  rok: listopad 2009
  8. Konačno regulirati rad nedjeljom u skladu sa zaključcima GSV-a.
  rok: do kraja 2009

  U DALJNJEM RADU NA SOCIJALNOM SPORAZUMU VALJA RASPRAVITI I DOGOVORITI SLJEDEĆE PRIJEDLOGE KAO SINDIKALNE ZAHTJEVE
  Svaki od ovih zadataka mora imati svoje etape, rokove i nositelje te definirane zadatke Vlade, sindikata i poslodavaca u svakoj od etapa.
  9. Uspostaviti novu ekonomsku politiku na načelima nordijskog modela što znači:
  - smanjena uloga države u gospodarstvu, jačanje tržišne regulacije (u mjeri i na način prisutan u skandinavskim zemljama), s ekonomskim kriterijima cijena ali zato snažnom socijalizacijom svih tržišnih posljedica u društvu, radi zaštite siromašnijih i slabijih;
  - osigurati bolju iskoristivost prirodnih resursa s posebnim naglaskom na njihovo očuvanje kao javnog dobra (bez privatizacije), razvijati obnovljive izvore energije i nove čiste tehnologije,
  - transparentnost javnih financija
  - temeljita reforma državne statistike radi zadovoljenja analitičkih potreba društva i države,
  10. Uspostaviti novu poreznu politiku (jednako opteretiti i rad i kapital).
  - redefinirati tzv. namjenske poreze, mirovinski i zdravstveni doprinos, te doprinos za zapošljavanje važno posebno analizirati sa socijalnim partnerima.
  - ublažavanje poreznih tereta za kapital koji se vraća u proizvodnju;
  - oporezivanje kapitalne dobiti, dividendi i interventno povećanje poreza na dobit za 3% sumjerljivo i na rok na koji je kriznim porezom oporezovan rad;
  - oporezovati prodaju poduzeća te lokalni porez za prenamjenu djelatnosti poduzeća;
  - uvođenje poreza na bogatstvo, poreza na nekretnine koje nisu u stambenoj ili proizvodnoj funkciji, poreza na imovinu čije se porijeklo ne može dokazati te poreza na nasljeđe iznad određenog cenzusa;
  - uvođenje poreza prilikom revalorizacije zemljišta (kada se povećava vrijednost zemljišta koje ulazi u građevinsku zonu);
  11. Pretvorba i privatizacija
  - uspostaviti sustav dokazivanja porijekla imovine
  - oduzimanje sve imovine za koju se u sudskom postupku dokaže kao nelegalno stečena
  - oporezovati znatno jače imovinu za koju se ne može dokazati porijeklo
  - u nastavku privatizacije postići društveni konsenzus o modelu, uz aktivno sudjelovanje socijalnih partnera.
  - restrukturiranje Hrvatskog fonda za privatizaciju;
  12. Uspostavu politike plaća na načelima pravednosti:
  - uklanjanje anomalija u plaćama
  - jedinstveni sustav plaća u državnom i javnom sektoru, na državnoj i lokalnoj razini
  - sustav plaća u javnom sektoru koji razlikuje uspješan od nesupješnog rada.
  - jačanje sustava kolektivnog pregovaranja o plaćama, osobito sektorskog, osobito u privatnom sektoru.
  13. Nova poljoprivredna politika
  - proizvodnja jeftinije hrane i podizanje konkurentnosti hrvatske prehrambene industrije na svjetskom tržištu
  - uspostaviti sustav poticaja sukladan standardima Europske unije ali istovremeno uspostaviti institucije nadzora nad njihovim korištenjem te sustav sankcija nad onima koji sredstva nepravilno koriste
  - poticati okrupnjavanje obradivih površina i poticanje zadružne proizvodnje
  - otvaranje hladnjača i druge nužne inforastrukture
  - otkloniti sve administrativne prepreke koje onemogućavaju provođenje velikih javnih projekata (melioracija, sustavi navodnjavanja i odvodnjavanja, sustavi obrane od tuče) za koja se mogu iskoristiti sredstva predpristupnih fondova EU.
  14. Politika zapošljavanja
  - redefinirati sustav naknada za nezaposlene, vezati za poticajnost za traženje posla i volontersku aktivnost
  - politika zapošljavanja s jasno artikuliranim ciljem povećanja zaposlenosti na razinu predviđenu Lisabonskim ugovorom u primjerenom roku;
  15. Reforma mirovinskog sustava
  - ukidanje povlaštenih mirovina i njihovo vraćanje pod opći propis;
  - rješavanje položaja umirovljenika koji će mirovine ostvarivati samo iz I stupa;
  - riješiti problem umirovljenika koji su dobrovoljno ušli u II. mirovinski stup tako da im se omogući povratak u I. mirovinski stup ako je to za njih povoljnije;
  - uvođenje zasebnog instituta prava na mirovinu temeljem punoga radnoga staža te osiguranje takve visine mirovine koja će odgovarati činjenici da je radnik proveo u radnom odnosu puni radni vijek.
  - najnižu mirovinu za 30 godina staža utvrditi u visini od najmanje 40% prosječne plaće;
  - izmijeniti formulu za usklađivanje mirovina i uvesti onu koja će omogućiti postepeni rast mirovina u odnosu na prosječnu plaću
  - mirovine koje nisu iz radnog odnosa isključiti iz mirovinskog sustava i nadomjestiti određenim davanjima socijalnog karaktera,
  - dodatak na mirovine tzv. novih umirovljenika uključiti u mirovinsku osnovicu kao mirovinu.
  16. Reforma zdravstvenog sustava
  - hitno zaustaviti komercijalizaciju sustava
  - zaustavljanje prelijevanja javno-zdravstvenog novca u privatne džepove
  - jačati javno zdravstvo provođenjem davno obećanog «velikog pospremanja« sustava (informatizacija, standardizacija usluga i kategorizacija bolnica) uz stavljanje naglaska na preventivu i široku cjenovnu, teritorijalnu dostupnost zdravstvenih usluga,
  - unapređenje primarne zdravstvene zaštite,
  - zabrana istovremenog rada liječnika u javnom i privatnom zdravstvu
  - najstroža zabrana donošenja i primanja poklona u bolnici, kao i najstrože pravno sankcioniranje prikrivene ucjene nematerijalnim uslugama pacijenata)
  - jačanje odgovornosti i obaveza u radu zdravstvenog osoblja (u primarnoj zdravstvenoj zaštiti radni dan traje od 3,5 do 4,5 sata a za strpljivi razgovor s pacijentima nikada nemaju vremena)
  - ukidanje dodatnog doprinosa za zdravstvo od 3% za umirovljenike
  - jačanje odgovornosti i edukacije o komunikaciji i humanom pristupu pacijentima.
  17. Reforma obrazovnog sustava
  - integracija i modernizacija sveučilišta
  - nagrađivanje u korelaciji s kvalitetom rada nastavnika
  - osigurati besplatne udžbenike prema dohodovnom a ne statusnom položaju obitelji
  - pojačane investicije u gradnju škola, đačkih i studentskih domova
  - unaprijediti sustav obrazovanja odraslih uvođenjem mjera koje će poslodavce i radnike poticati na sudjelovanje u dodatnom osposobljavanju te stvaranjem uvjeta za priznanje neformalnih oblika učenja
  - porezne olakšice građanima i poslodavcima za ulaganje u obrazovanje.
  18. Nova administrativna podjela RH
  - preispitati broj općina, gradova i županija radi ostvarenja optimalno racionalnog ustroja te ustroj regija po europskim kriterijima;
  19. Reformu javne uprave i pravosuđa
  - napraviti temeljitu analizu javne uprave radi provedbe mogućih racionalizacija
  - urediti sustav plaća koji potiče kvalitetu rada u državnoj upravi
  - kod reforme pravosuđa jačati odgovornost sudaca
  - unaprijediti sustav mirnog rješavanja radnih sporova;
  20. Borba protiv korupcije (detekcija ključnog uzroka: predominantna uloga Države)
  - smanjivanjem uloge države u gospodarstvu,
  - zakonska zabrana sofisticiranih oblika korupcije u javnom sektoru – pokloni u ime zahvale,
  - ukidanja partijskih imenovanja na funkcije u državnim institucijama i poduzećima.
  21. Ozbiljna demografska politika i zaštita dostojanstva starijih i nemoćnih
  - investicije Države u masovnu gradnju vrtića
  - razviti sustav oblika pomoći u kući starima i nemoćnima
  - investicije države u domove za stare i nemoćne.
  22. Ukidanje povlastica i privilegija
  - zaustaviti kupovinu pojedinih kategorija birača zajedničkim sredstvima svih poreznih obveznika
  - uspostava transparentnog sustava socijalne pomoći ugroženih kategorija građanja i jačanje institucija neovisnog nadzora
  - dovođenje socijalnih primitaka povlaštenih kategorija u sklad s primicima ostalih.


  MHS
  SSSH
  NHS
  URSH
  HUS


  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Vijest 2.

  Stajališta Matice glede sindikalnih prosvjeda i stanja u zemlji, sa zahtjevima prema Vladi RH

  Sindikalna središnjica Matica hrvatskih sindikata, u čiji rad je uključen i TEHNOS, na sastanku Malog vijeća 15. rujna 2009. godine donijela je stajališta o stanju u zemlji. Ova stajališta nastojat će se s ostalim sindikalnim središnjicama oblikovati u skup zahtjeva prema Vladi RH.
  Matica smatra da je u zemlji potrebno hitno promijeniti smjer i narav Vladine politike.
  Sindikati trebaju imati veoma aktivnu ulogu u rješavanju bitnih i strateških problema s kojima se zemlja suočava te sudjelovati u industrijskim akcijama s takvim ciljem.
  Sindikati trebaju oblikovati i dogovoriti skup zahtjeva s rokovima ispunjenja, započeti dijalog o njima s Vladom i po potrebi organizirati metode pritiska, prosvjede i na koncu generalni štrajk ako se zahtjevi ne prihvate i rokovi ne ispune.
  Zahtjevi trebaju ići u pravcu stvaranja potpuno nove slike Hrvatske, čovječnije, razvijenije i uređenije. Stoga, Matica predlaže sindikalnim središnjicama skup zahtjeva, koji se mogu svesti na sljedeće:
  1. smanjivanje javne potrošnje
  • smanjivanjem subvencija neuspješnim proizvodnjama
  • ukidanje bespovratnih potpora
  • smanjivanjem općina i novi regionalni ustroj RH
  • reforma javne i državne uprave
  • reforma javnih službi u pravcu racionalizacije sustava i jačanja odgovornosti
  • integracija sveučilišta
  • preispitivanje razine financiranja Crkve i izdataka u BiH
  • preispitivanje svih investicijskih projekata u kojima je prisutna država
  2. revizija broja braniteljskih statusa i prava s njima povezanih
  3. reforme u pojedinim sektorima državne proizvodnje (poljoprivreda, željeznica, elektroprivreda itd),
  4. jedinstveni sustav plaća u javnom sektoru koji razlikuje uspješan od neuspješnog rada
  5. hitnu reformu poljoprivrede, ukidanje subvencija po hektaru, imperativno okrupnjivanje proizvodnje (zadružna proizvodnja kao rješenje)
  6. ukidanje školarina u visokom obrazovanju
  7. regulaciju rada nedjeljom
  8. regulaciju odvjetničkih tarifa
  9. uvođenje poreza na imovinu,
  10. povećanje poreza na dobit za 3%,
  11. uvođenje poreza na isplatu dividendi (kapitalna dobit),
  12. uvođenje poreza na nasljeđe
  13. ukidanje kriznog poreza i vraćanje PDV-a na 22% čim se pojavi prvo tromjesečje rasta BDP-a više od 2%.
  14. izjednačavanje plaća u državnoj i lokalnoj upravi.
  15. provedbu svih mjera koje je Vlada do sada već najavila (sređivanje stanja i plaća u državnim poduzećima, povlaštene mirovine, braniteljske mirovine).
  16. obračun s korupcijom u državnim poduzećima i javnoj nabavi
  17. jačanje tržišnih zakonitosti u gospodarstvu i socijalizacija tržišnih posljedica u društvu (tržišno gospodarstvo da, tržišno društvo ne)
  18. ozbiljna demografska politika koja uključuje investicije u dječje vrtiće.

  Matica neće sudjelovati u sindikalnim aktivnostima ako se one budu odnosile na mjere reaktivnog karaktera (krizni porez, povećanje stope PDV-a) kojima je Vlada nastojala pravičnije rasporediti teret krize i na kratki rok osigurati isplatu mirovina, plaća i socijalnih naknada. Prosvjed protiv takvih mjera ili prosvjed u korist najbolje plaćenih sredina u zemlji nemaju šanse za ozbiljnu mobilizaciju masa.
  Matica će zastupati takav pristup u razgovorima s drugim središnjicama i sudjelovati samo u sindikalnim aktivnostima s jasno postavljenim ciljevima koji mogu promijeniti sliku naše zemlje.
 
Vijesti
  TEHNOS aktualnosti
12/26/2023
12/26/2023
12/26/2023
12/25/2023
11/21/2023
10/31/2023
10/10/2023
8/14/2023
7/19/2023
6/6/2023
5/23/2023
4/20/2023
3/30/2023
3/30/2023
3/18/2023
3/18/2023
3/5/2023
2/23/2023
2/19/2023
10/19/2022
8/12/2022
6/6/2022
6/2/2022
5/1/2022
12/14/2021
11/19/2021
1/27/2021
1/19/2021
1/15/2021
4/15/2020
 
  Sva prava pridržana A design