Pravično bi bilo da je plaća u HEP-u od 1.1.2024. veća:
0%
15%
30%
45%
60%
Rezultati | Arhiva
 
Aktualnosti
 
 
- Izvod iz Zapisnika sa sjednice Glavnog odbora TEHNOS-a održane 03. lipnja 2011. godine.
 
 • Zagreb, 17. lipnja 2011.


  Ad 1. Informacije o izvršenim aktivnostima i aktualnim događanjima


  Kolektivni ugovor

  Dosadašnjom primjenom novog Kolektivnog ugovora, najviše problema prouzročila je potreba donošenja dva akta:
  - Uputa o načinu i postupku raspisivanja oglasa za izbor novih radnika te načinu i postupku premještaja postojećih radnika (čl. 8. KU-a). Navedenim aktom bitno se produljila i zakomplicirala procedura. Dodatno je uočeno kako Uprava HEP-a d.d. uskraćuje suglasnosti velikoj većini zahtjeva direktora za objavom slobodnih radnih mjesta. S obzirom da Zakon o tržištu električne energije ograničava vladajućem društvu utjecaj na operativne odluke ovisnih društava, Uputa nije donesena u skladu sa Zakonom. Stoga će TEHNOS uputiti zahtjev Upravi HEP-a d.d. za usklađenje donesene Upute i drugih sličnih akata sa Zakonom. Također će se u dogovoru s ostalim sindikatima razmotriti pokretanje postupka aneksiranja Kolektivnog ugovora, te izmjenu članka 8. KU-a.

  - Pravilnik o kriterijima i mjerilima za raspodjelu sredstava za stimulaciju radnika (čl. 73. KU-a). TEHNOS izražava nezadovoljstvo činjenicom da pravilnik još uvijek nije donesen iako je prošlo već pet mjeseci od potpisivanja KU-a. S obzirom da je prije nekoliko dana sindikatima poslan poziv za sastanak na ovu temu, očekujemo skoro donošenje tog pravilnika. TEHNOS će inzistirati na transparentnosti dodjeljivanja stimulacije, odnosno javno objavljivanje podataka o stimuliranim radnicima.

  ~ - Na prvoj sjednici Zajedničke komisije za tumačenje odredbi i praćenje primjene KU-a dano je tumačenje samo nekih pitanja. TEHNOS je poslao 11 pitanja za tumačenje, od kojih komisija većinu nije protumačila ili je protumačila na nezadovoljavajući način (naknada plaće za članove RV-a i povjerenike ZNR, naknada plaće smjenskim radnicima za vrijeme blagdana, definicija pripravnosti i smjenskog rada). TEHNOS će i dalje inzistirati na jednoznačnom definiranju prava iz KU-a i ZOR-a za sve radnike, te ako je potrebno potražiti tumačenje nadležnih institucija izvan HEP-a, a sve u svrhu nediskriminirajućeg položaja TEHNOS-ovih članova.


  Restrukturiranje HEP grupe i donošenje novih energetskih zakona

  Nastavit će se aktivno sudjelovanje TEHNOS-a u radu timova i povjerenstava, kako unutar tako i izvan HEP Grupe, u obimu koji odgovara raspoloživom slobodnom vremenu TEHNOS-ovih predstavnika. TEHNOS je u dosadašnjem tijeku procesa već iznio svoja mišljenja i stavove, te će pratiti daljnja događanja i ovisno o njihovom razvoju odlučiti o možebitnoj potrebi dodatnog reagiranja.

  Manjak radnika i nezakonita organizacija rada, s posebnim osvrtom na HEP-ODS

  Zbog manjka radnika na operativnim poslovima, poslodavci sve češće organiziraju rad na nezakoniti način, suprotno aktu o organizaciji i sistematizaciji. U tome prednjači HEP-ODS, a sve veći problemi su i u ostalim društvima. Stoga će TEHNOS i nadalje ustrajati u sprječavanju posljedica zatečenog stanja:
  - Osporavanjem načina provedbe upute o premještajima i zapošljavanju od strane Uprave HEP-a d.d., što je već ranije spomenuto,
  - Kontinuiranim pritiskom na ovlaštenike poslodavca u organizacijskim jedinicama,
  - Nametanjem uočenog problema ostalim sindikatima i radničkim vijećima,
  - Inzistiranjem na jednoznačnom tumačenju ispravnog načina organizacije rada, s posebnim osvrtom na smjenski rad i pripravnost, bilo unutar HEP-a bilo pred nadležnim institucijama izvan HEP-a,
  - Daljnjim aktivnostima u osporavanju nove organizacije smjenskog rada i pripravnosti u HEP-ODS-u. Do sada su organizirana dva sastanka (TEHNOS-ovih članova i TEHNOS-a sa predstavnicima HEP-ODS-a), izrađeno i objavljeno mišljenje o novoj organizaciji, predane 44 tužbe za prekovremeni rad u Elektri Zagreb (prva ročišta su početkom rujna), te predani zahtjevi za inspekcijske nadzore u HEP-ODS-u (20. svibnja).

  Istupanje iz članstva Matice hrvatskih sindikata

  Zbog nezadovoljstva TEHNOS-a odnosima unutar Matice hrvatskih sindikata, nesrazmjernog zastupanja prava svih sindikata, te općenito radom Matice i koordinacije sindikalnih središnjica, donosi se temeljem članka 20. statuta slijedeća

  O D L U K A
  1. Sindikat TEHNOS istupa iz članstva Matice hrvatskih sindikata.
  2. Sindikat TEHNOS podmirit će svoje obveze prema Matici hrvatskih sindikata sukladno odredbama statuta Matice hrvatskih sindikata.
  3. Za provedbu ove Odluke zadužuje se predsjednik TEHNOS-a.
  4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

  Radnička vijeća

  Nakon provedenih izbora za radnička vijeća, koji su se obavili u većini organizacijskih jedinica HEP-a, TEHNOS je u radničkim vijećima zastupljen sa 24 člana, od čega 8 predsjednika radničkih vijeća, što je na razini dosadašnje brojnosti.
  TEHNOS će izraditi program obrazovanja te posredovati inicijativom za obrazovanje članova radničkih vijeća, prvenstveno uzevši u obzir zakonsku obvezu poslodavca u snošenju troškova.
  Na nedavno održanoj sjednici predsjedništva TEHNOS-a, naglašena je potreba organiziranja radničkog vijeća na razini cijele HEP-Grupe, što je sukladno poslovnom ponašanju vertikalno organiziranog poduzeća kao i načinu organizacije odbora zaštite na radu.

  Svečana izvanredna skupština TEHNOS-a

  Skupština se odgađa za drugi dio godine, a odluka o njenom održavanju donijet će se nakon godišnjih odmora.

  Sindikalne potpore članovima

  S obzirom na povremene pojedinačne pozive članova sindikata u središnji ured TEHNOS-a s upitima za novčanim pomoćima, donosi se slijedeća

  O D L U K A
  1. Odluke o novčanim pomoćima članovima sindikata zadaća su sindikalnih podružnica, sukladno odredbama statuta TEHNOS-a.
  2. U iznimnim slučajevima, pojedinačne pomoći članovima mogu se isplatiti sa središnjeg računa TEHNOS-a, i to samo ukoliko je član podružnice koji je ujedno član Glavnog odbora TEHNOS-a iznio i obrazložio takav prijedlog na sjednici Glavnog odbora, te ukoliko je Glavni odbor na osnovu tog obrazloženja donio Odluku o dodjeli pomoći.
  3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

  Natječaj za profesionalnog sindikalnog povjerenika

  Sukladno odredbama Kolektivnog ugovora za HEP-Grupu, TEHNOS ima pravo na imenovanje najmanje dva profesionalna sindikalna povjerenika koji u radnom vremenu obavljaju sindikalne aktivnosti, te na trošak poslodavca primaju naknadu plaće u skladu sa svojim ugovorom o radu.
  TEHNOS namjerava raspisati interni natječaj za profesionalnog povjerenika, nakon što se definiraju uvjeti za kandidate te način provedbe natječajnog postupka.
  U međuvremenu je poželjno da sindikalni povjerenici TEHNOS-a na svom području izvide postoje li zainteresirani radnici za obnašanje te dužnosti.


  Ad 2. Izrada konačnog prijedloga novih akata TEHNOS-a

  Pripremljeni su konačni prijedlozi novih akata TEHNOS-a, i to:
  - Statut (pročišćeni tekst novog Statuta te usporedba novog i starog Statuta),
  - Pravilnik o materijalnim pravima i naknadama,
  - Uputa o unutarnjem izvješćivanju,
  - Poslovnik o radu Glavnog odbora.

  Prijedlog Pravilnika o radu stručne grupe TEHNOS-a je povučen, te se isti neće donositi.

  Prijedlozi novih akata proslijediti će se u podružnice TEHNOS-a, koje su svoje možebitne dodatne primjedbe dužni dostaviti do iduće sjednice Glavnog odbora, na kojoj se planira usvajanje akata.

  Ostalo iz Zapisnika ispušteno kao nepotrebno.

  Predsjednik TEHNOS-a:
  Denis Geto, dipl.ing.
 
Vijesti
  TEHNOS aktualnosti
12/26/2023
12/26/2023
12/26/2023
12/25/2023
11/21/2023
10/31/2023
10/10/2023
8/14/2023
7/19/2023
6/6/2023
5/23/2023
4/20/2023
3/30/2023
3/30/2023
3/18/2023
3/18/2023
3/5/2023
2/23/2023
2/19/2023
10/19/2022
8/12/2022
6/6/2022
6/2/2022
5/1/2022
12/14/2021
11/19/2021
1/27/2021
1/19/2021
1/15/2021
4/15/2020
 
  Sva prava pridržana A design