Trebaju li svi radnici HEP-a imati ista prava?
DA
NE, članovi SINDIKATA veća prava od drugih radnika
NE, samo članovi VEĆIH SINDIKATA veća prava
Rezultati | Arhiva
 
Aktualnosti
 
 
- Prijava nezakonitog postupanja poslodavaca
 
 • Zagreb, 23. ožujka 2016.

  Upućuje se:
  INSPEKTORAT RADA
  Područni ured Zagreb
  10000 Zagreb, Prilaz Ivana Visine 1-3

  1. Podaci o poslodavcu na čije se nezakonitosti ukazuje

  Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 37 (vladajuće društvo) i ovisna društva: HEP-Proizvodnja d.o.o., , HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., HEP-Toplinarstvo d.o.o., HEP-Plin d.o.o., HEP-ESCO d.o.o., HEP-Opskrba d.o.o., HEP-Trgovina d.o.o., HEP-Obnovljivi izvori energije d.o.o., HEP-Odmor i rekreacija d.o.o., Program Sava d.o.o., HEP-nastavno obrazovni centar Velika, APO d.o.o., HEP –Telekomunikacije d.o.o. i HEP-Opskrba plinom d.o.o., na strani poslodavca i Hrvatski elektrogospodarski sindikat (dalje u tekstu: HES) i Nezavisni sindikat radnika HEP-a (dalje u tekstu: NSRHEP-a) sklopili su nezakonito NOVI Kolektivni ugovor za HEP Grupu dana 6. listopada 2014. godine sa rokom važenja do 30. lipnja 2016. godine.

  ~ 2. Činjenični opis nezakonitosti na koje se ukazuje

  Dana 20. prosinca 2012. godine bila je utvrđena reprezentativnost sindikata za kolektivno pregovaranje sukladno Zakonu o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje („Narodne novine“, br. 82/12 i 88/12). Slijedom utvrđene reprezentativnosti, dana 26. travnja 2013. godine između poslodavaca i reprezentativnih sindikata iz točke 1. sklopljen je Kolektivni ugovor za HEP grupu sa rokom trajanja do 31. ožujka 2014. godine. Nakon isteka tog roka, novi kolektivni ugovor nije sklopljen, već su reprezentativni sindikati najavili štrajk poslodavcima te je provedeno neuspješno mirenje. Time su pregovori na novom kolektivnom ugovoru neuspješno okončani. Dana 1. listopada 2014. godine otvoreni su novi kolektivni pregovori, koji su rezultirali potpisivanjem novog kolektivnog ugovora za HEP grupu dana 6. listopada 2014. godine.

  U međuvremenu, dana 7. kolovoza 2014. godine stupio je na snagu novi Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata („Narodne novine“, br. 93/14 i 26/15, u daljem tekstu: novi Zakon). Temeljem članka 11. st.2. novog Zakona, prestala je reprezentativnost sindikata HES-a i NSRHEP-a koja je bila utvrđena 20. prosinca 2012. godine za sklapanje Kolektivnog ugovora za HEP grupu (koji je prestao važiti) te je bilo nužno prije pokretanja novog postupka kolektivnog pregovaranja između poslodavaca i sindikata za sklapanje novog Kolektivnog ugovora provesti novi postupak utvrđivanja reprezentativnosti sindikata u skladu sa člankom 12. novog Zakona, na razini svih poslodavaca pojedinačno (vladajućeg društva i ovisnih društava HEP-a), jer novi Zakon ne poznaje razinu „grupe poslodavaca“ kako se HEP grupa predstavljala.

  Međutim, poslodavac je NEZAKONITO započeo kolektivno pregovaranje sa HES-om i NSRHEP-om kojima nije utvrđena reprezentativnost na način i po postupku kako je to uređeno novim Zakonom, te su dana 6. listopada 2014. godine poslodavci iz točke 1. sa navedenim sindikatima NEZAKONITO sklopili NOVI Kolektivni ugovor za HEP Grupu s primjenom od 1. listopada 2014. godine.


  Zbog činjenično opisanog nezakonitog postupanja poslodavaca i sindikata koji su suprotno odredbama čl.11.st.2. novog Zakona koristili pravo na utvrđenu reprezentativnost sindikata za kolektivno pregovaranje i sklapanje kolektivnog ugovora prema zakonu koji je prestao važiti, oštećen je, prije svega TEHNOS - Strukovni sindikat radnika HEP-a kojemu je na taj način uskraćeno pravo na kolektivno pregovaranje i zaštitu interesa svojih članova u društvima u kojima je reprezentativan za kolektivno pregovaranje sukladno odredbama novog Zakona.

  Nadalje, TEHNOS izražava opravdanu sumnju u „dogovor“ o nezakonitom postupanju poslodavaca, a prije svega ovlaštene osobe HEP-a d.d. kao vladajućeg društva s jedne strane te sindikata navedenih u točki 1. s druge strane, a sve kako bi iz kolektivnog pregovaranja isključili TEHNOS i onemogućili TEHNOS-u da pregovara o zaštiti interesa svojih članova. U prilog tome govori činjenica da je HEP d.d., koji je u stopostotnom državnom vlasništvu, zajedno s ovisnim društvima koja su osnovana od HEP-a d.d., krajem 2015. godine suprotno odredbama Konvencije Međunarodne organizacije rada broj 87. osnovao Udrugu poslodavaca (koja nema potrebnu neovisnost od javnih vlasti i samostalnost), a sve kako bi se opet izbjeglo pregovarati na razini pojedinih ovisnih društava u kojima TEHNOS može ostvariti reprezentativnost, odnosno da se nastavi kolektivno pregovarati na razini „grupe društava“ gdje dva sindikata iz točke 1. mogu eliminirati TEHNOS iz pregovora.

  Osim nezakonitog postupanja u konkretnom slučaju koji je naprijed činjenično opisan, poslodavci i sindikati iz točke 1. dogovorno, sustavno i namjerno već godinama diskriminiraju TEHNOS i njegove članove ne dopuštajući mu da sudjeluje u kolektivnom pregovaranju i sklapanju kolektivnog ugovora za članove čije interese zastupa.

  Na osnovu članka 29. Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata („Narodne novine“, br. 93/14 i 26/15) molimo vaše postupanje po navedenoj prijavi i obavijest o vašem nalazu i mišljenju nakon postupanja.
 
Vijesti
  TEHNOS aktualnosti
6/6/2023
5/23/2023
4/20/2023
3/30/2023
3/30/2023
3/18/2023
3/18/2023
3/5/2023
2/23/2023
2/19/2023
10/19/2022
8/12/2022
6/6/2022
6/2/2022
5/1/2022
12/14/2021
11/19/2021
1/27/2021
1/19/2021
1/15/2021
4/15/2020
4/10/2020
4/7/2020
4/1/2020
3/29/2020
4/30/2019
12/18/2018
10/17/2018
10/17/2018
2/2/2018
 
  Sva prava pridržana A design