Pravično bi bilo da je plaća u HEP-u od 1.1.2024. veća:
0%
15%
30%
45%
60%
Rezultati | Arhiva
 
Aktualnosti
 
 
- Sporazum
 
 • Strukovni sindikat radnika Hrvatske elektroprivrede TEHNOS, zastupan po predsjedniku, Matku Utrobičić, i Društva HEP-Grupe zastupana po predsjedniku Uprave, sklopili su Sporazum
  o pravima radnika kod statusnih promjena i privatizacije društava HEP-Grupe.~
  TEMELJNE ODREDBE
  Članak1.
  Ovim Sporazumom o pravima radnika kod statusnih promjena i privatizacije društava HEP-Grupe (u daljnem tekstu: Sporazum), stranke utvrđuju uvjete pod kojima će se dogoditi statusne promjene ili privatizacija, te prava radnika obuhvaćenih statusnim promjenama i privatizacijom.
  Članak 2.
  Ovim Sporazumom stranke utvrđuju zajedničke polazne osnove na kojima ae se temeljiti eventualne statusne promjene, privatizacija cijele HEP-grupe ili pojedinih društava iz sastava HEP-Grupe, te osnove za izdvajanje ili ustupanje djelatnosti društava HEP-Grupe ili pojedinih poslova iz djelatnosti društava HEP-Grupe. Elanak 4.
  Stranke ovog Sporazuma potvrđuju da ovaj Sporazum u svim svojim odredbama ima pravnu snagu i proizvodi pravne učinke Kolektivnog ugovora. Elanak 5..
  Stranke ovog Sporazuma potvrđuju da se njegove odredbe primjenjuju od dana njegova sklapanja, na neodređeno vrijeme..
  NAČELA PRIMJENE.
  Članak 5..
  Stranke ovog Sporazuma su suglasne da se sve eventualne promjene koje mogu na bilo koji način utjecati na gospodarski i socijalni položaj radnika u društvima HEP – Grupe temeljiti na slijedećim, zajednieki utvrđenim načelima:.
  1. Osnova svih promjena mora proizlaziti iz Strategije razvoja Republike Hrvatske posebice u dijelu koji se odnosi na energetiku;.
  2. Sve promjene koje će se događati imaju za cilj da društva HEP-Grupe djeluju kao cjelovito društvo, te da će svoju cjelovitost zadržati i nakon eventualnih promjena..
  3. Sve eventualne promjene polaze od činjenica da je HEP -Grupa strateški važno trgovačko društvo od interesa za gospodarski i socijalni razvoj Republike Hrvatske;.
  4. Cilj eventualnih statusnih promjena HEP – grupe je stvaranje strateški jakog, cjelovitog i profitabilnog trgovačkog društva u vlasništvu Republike Hrvatske, koja će Republici Hrvatskoj donositi profit, a građanima Republike Hrvatske i gospodarstvu osigurati stalne i jeftine izvore el. Energije, a zaposlenim radnicima sigurnost zaposlenja..
  5. Statusne promjene društava HEP – grupe se neće provoditi bez jasnog i svim radnicima poznatog i prihvatljivog zakonskog okvira, te se neće provoditi s ciljem smanjenja broja radnika pod svaku cijenu i na štetu zaposlenih radnika..
  6. Stranke ovog Sporazuma zajednički potvrđuju da se pojedini poslovi iz djelatnosti društava HEP-grupe neće izdvajati i ustupati trećima bez dogovora stranaka ovog Sporazuma..
  7. Stranke ovog Sporazuma potvrđuju da se neće izdvajati ni ustupati poslovi koji predstavljaju osnovnu djelatnost društava HEP-Grupe..
  8. Stranke ovog Sporazuma potvrđuju da cilj statusnih promjena ne može biti privatizacija HEP-Grupe ili pojedinih društava iz sastava HEP-Grupe..
  9. Stranke ovog Sporazuma zajednički utvrđuju da će se u slučaju statusnih promjena društava HEP-Grupe ili pojedinih njegovih dijelova, te u slučaju izdvajanja ili pripajanja društava koja mogu imati posljedice na gospodarski i socijalni položaj radnika ili ustupanja poslova, pridržavati odredaba ovog Sporazuma, a u slučaju da neko od pitanja nije uređeno Sporazumom, važećih zakona..
  PRAVA RADNIKA ZA VRIJEME STATUSNIH PROMJENA ILI PRIVATIZACIJE.
  Ćlanak 6..
  Predsjednik Uprave HEP d.d. i društava HEP-Grupe potvrđuje da će prilikom , statusnih promjena, pripajanja,, izdvajanja, restrukturiranja ili privatizacije društava HEP- Grupe biti prethodno zadovoljeni slijedeći uvjeti:.
  1. Da su poznati i prihvatljivi ishodišni rezultati statusnih promjena odnosno, da se točno unaprijed zna što će, kako i zbog čega doživjeti statusnu promjenu i kako će se to odraziti na zaposlene radnike;.
  2. Da polazna osnova svake statusne ili strukturalne promjene društava iz HEP- grupe bude utemeljena na važećim zakonima, i analizama o ekonomskoj opravdanosti;.
  3. Da se uvijek, a najmanje tri mjeseca prije donošenja akata o statusnoj promjeni / pripajanje ili izdvajanje pojedinog društva iz HEP grupe /, o ustupanju poslova ili djelatnosti iz pojedinog društva HEP-Grupe, te o posljedicama za radnike, među strankama ovog Sporazuma postigne suglasnost..
  4. Da svi radnici na koje ae se primjeniti propisi o statusnim ili ostalim promjenama koje mogu utjecati na gospodarski i socijalni položaj radnika zadrže svoja prava kakva su imali prije promjena još najmanje 5.godina.
  5. Da se u postupku statusnih i strukturalnih promjena ne izdvajaju radnici iz pojedinih društava HEP-Grupe ili iz dijelova HEP-a d.d bez pripadajućih osnovnih i obrtnih sredstava za rad i bez prostora u kojima se rad odvija..
  Članak 7..
  Stranke ovog Sporazuma suglasno utvrđuju da se u slučaju statusnih promjena / pripajanje, izdvajanje, osnivanje novih društava, outsourcing i dr / ili u slučaju privatizacije na radnike HEP-Grupe neće primjenjivati prava manja od onih koja su imali na dan statusnih promjena ili privatizacije i to još najmanje pet godina..
  Članak 8..
  U slučaju statusnih promjena ili privatizacije, radnicima obuhvaaćnim statusnim promjenama ili privatizacijom priznaje se kontinuitet radnog odnosa i sva prava s tog osnova Zbog statusnih promjena, privatizacije ili ustupanja poslova ne može se utvrđivati višak radnika niti zaposlenim radnicima umanjivati stečena prava..
  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE.
  Elanak 9..
  Stranke ovog Sporazuma suglasne su da će se njegove odredbe primjenjivati sve dok se pitanja koja su njime uređene cjelovito ne urede Kolektivnim ugovorom za HEP –Grupu, ili na drugi zakonit način..
  Članak 10..
  Izmjene i dopune ovog Sporazuma obavljaju se na način predviđen za njegovo donošenje..
  Članak 11..
  Ovaj Sporazum sklapa se u dobroj vjeri, a mogu mu pristupiti i drugi zainteresirani Sindikati registrirani u društvima HEP-Grupe..
  Članak 12..
  Ovaj Sporazum sklapa se na neodređeno vrijeme, a može se raskinuti pod uvjetima predviđenim za raskidanje Kolektivnih ugovora..
  Predsjednik Uprave HEP – a:.
  Za TEHNOS: ___________________ ________________________
 
Vijesti
  TEHNOS aktualnosti
12/26/2023
12/26/2023
12/26/2023
12/25/2023
11/21/2023
10/31/2023
10/10/2023
8/14/2023
7/19/2023
6/6/2023
5/23/2023
4/20/2023
3/30/2023
3/30/2023
3/18/2023
3/18/2023
3/5/2023
2/23/2023
2/19/2023
10/19/2022
8/12/2022
6/6/2022
6/2/2022
5/1/2022
12/14/2021
11/19/2021
1/27/2021
1/19/2021
1/15/2021
4/15/2020
 
  Sva prava pridržana A design