Pravično bi bilo da je plaća u HEP-u od 1.1.2024. veća:
0%
15%
30%
45%
60%
Rezultati | Arhiva
 
Aktualnosti
 
 
- Inicijativa za pokretanje pregovora
 
 • Zagreb, 25.07.2007
  Predsjedniku Uprave HEP-a d.d.

  Poštovani gospodine Predsjedniče!
  Približavanjem procesa restrukturiranja HEP-a, početkom potpunog otvaranja tržišta električne energije i otvorenom mogućnosti privatizacije dijelova HEP-a, Hrvatska elektroprivreda i njeni radnici ulaze u najosjetljivije razdoblje.~
  Posebno je delikatan položaj radnika HEP-a jer je otvaranjem svih ovih procesa doveden u pitanje njhov status, sigurnost radnih mjesta i garancija zaposlenosti. Postojeći Kolektivni ugovor nema dobro razrađene mehanizme zaštite radnika kojima navedeni procesi mogu ugroziti radna mjesta.
  Znamo da je Kolektivni ugovor potpisan na rok do 30. lipnja 2008. godine i da pregovori o novom ugovoru moraju početi najkasnije 01.04.2008. g.
  Međutim zbog izborne godine, formiranja nove (stare) Uprave HEP-a d.d. 01.04.2008.g. i zbog činjenica da nikada do sada nije potpisan novi Kolektivni ugovor prije isteka starog, ne vjerujemo da ćemo imati novi Kolektivni ugovor 01.07.2008.g.
  Ako do tada ne budemo imali novi Kolektivni ugovor, a taj datum veže se i za potpuno otvaranje tržišta električne energije te zbog činjenice da se odredbom sadašnjeg Kolektivnog ugovora ne osigurava njegova primjena po isteku roka na koji je potpisan, dovodi se u pitanje sigurnost velikog broja radnih mjesta u HEP-u.

  Predlažemo Vam stoga da zajednički podijelimo odgovornost nad ovim činjenicama i da u miru po završetku godišnjih odmora odradimo pregovore za novi Kolektivni ugovor, a ne da čekamo u neizvjesnosti 01.04.2008.g., odnosno 01.07.2008.g.
  Ono što TEHNOS u privitku predlaže odnosi se gotovo u cjelosti na izmjene članaka sadašnjeg Kolektivnog ugovora koje se tiču sigurnosti radnih mjesta i statusa radnika HEP-a i služi kao polazna osnova, odnosno minimum za ozbiljno pregovaranje.

  Sigurno je da se na pregovorima moraju otvoriti i neka pitanja iz tarifnog dijela (vrijednost boda i drugo) što u prijedlogu iz svog aneksa ovih dana naglašavaju kolege iz HES-a. Mi, smatramo da je u ovom trenutku najvažnije obraniti radna mjesta u HEP-u.
  Ukoliko smatrate da nije primjereno još otvarati pregovore o novom Kolektivnom ugovoru možete naše prijedloge ugraditi kao aneks u dogovoru sa drugom stranom potpisnicom (sindikat HES) u sadašnji Koleltivni ugovor.
  U tom slučaju TEHNOS bi ozbiljno razmotrio pristupanje takvom Kolektivnom ugovoru, jer cijenimo da bi time bila stvorena dobra osnova za pregovore o novom Kolektivnom ugovoru.
  Međutim, ponavljamo da po našem sudu zbog svih navedenih okolnosti postoje svi razlozi da pregovori o novom Kolektivnom ugovoru za sva društva HEP Grupe počnu 01.09.2007.g.

  Očekujemo Vaše očitovanje u roku od 8 dana
  S poštovanjem,
  Predsjednik TEHNOS-a
  Matko Utrobičić  U privitku: Prijedlog izmjena postojećih članaka Kolektivnog ugovora

  Kopiju pisma dostaviti:
   - članovima Uprave HEP-a d.d.
   - direktorima ovisnih društava
   - Bernarda Pejić, dipl.iur.

  PRIJEDLOG IZMJENA POSTOJEĆIH ČLANAKA KOLEKTIVNOG UGOVORA

  Članak 1. stavak 2.

  Tekst st. 2. se briše i umjesto njega se predlaže novi tekst koji glasi:
  „ Ovaj Kolektivni ugovor primjenjuje se na sve tvrtke u vlasništvu HEP-Grupe, bez obzira na mjesto gdje djeluju.

  Članak 2.

  Stavak 1. članka 2. se briše, a umjesto njega se predlaže novi tekst koji glasi:
  „Prema odredbama ovog Kolektivnog ugovora poslodavcem se smatra ovlaštena osoba u trgovačkom društvu HEP Grupe koja prema odredbama ZOR-a odlučuje o pravima radnika.“

  Članak 3.

  Bilo bi neophodno jasnije urediti na koga se Kolektivni ugovor primjenjuje, kako ne bi bilo dvojbi i mogućnosti podizanja tisuće tužbi. Odnosno, ako ostaje ovakva odredba, da se primjenjuje samo na potpisnike, odnosno, na stranke koje ga sklapaju i koje mu naknadno pristupe, treba urediti temeljem kojeg akta ostali radnici ostvaruju prava.
  Ovako ostaje sve dvojbeno i utuživo.

  Članak 4.

  Na kraju teksta dodaje se novi tekst koji glasi:
  „ Ako je za primjenu pojedinih odredaba Kolektivnog ugovora potrebna razrada u općim aktima poslodavca, isti akti se smatraju sastavnim dijelom ovog Kolektivnog ugovora.“

  Članak 9.

  Stavak 3) potrebno je proširiti na način da se u drugom redu umjesto „ili“ stavi „i“

  Članak 21.

  Postojeći članak se briše, a umjesto njega se predlaže novi tekst koji glasi:
  „U slučaju privatizacije bilo kojeg segmenta HEP-Grupe, poslodavac se obavezuje na sklapanje Sporazuma sa svim sindikatima koji djeluju na području HEP- Grupe kojim će se urediti međusobni odnosi i postupanje u pripremama za restrukturiranje privatizaciju-„

  Članak 22.

  U zadnjem stavku, četvrti red, briše se tekst „ najdulje do godinu dana“, a umjesto njega predlaže se novi tekst koji glasi:
  „ a najmanje tri godine“

  Članak 23.

  Iza zadnjeg stavka predlaže se tekst koji glasi:
  „ Poslodavac se obvezuje da će kod osnivanja novih društava iz djelatnosti HEP-Grupe na ista u vlasništvo prenijeti i dio imovine potrebne za obavljanje djelatnosti.
  Poslodavac se obvezuje da će u slučaju privatizacije HEP-Grupe izdvojiti najmanje 25% vlasničkog udjela i u obliku dionica ga dodijeliti radnicima i bivšim radnicima HEP-Grupe sukladno kriterijima koje utvrdi sa svim sindikatima koji djeluju na području HEP-Grupe.“

  Članak 24.

  Iza teksta „novoutemeljenih društava“ predlaže se dodati tekst koji glasi:
  „najmanje pet godina“

  Članak 36.

  Tekst stavka 4. i stavka 5. se briše i umjesto njega se predlaže novi tekst koji glasi:
  „ Preraspodjela radnog vremena za HEP-Grupu uređuje se jedinstveno, u skladu sa odredbama Zakona o radu.“

  Članak 43.

  Na kraju teksta predlaže se dodati tekst koji glasi:
  „Odluka iz prethodnog stavka jednoobrazna je za sve dijelove HEP-Grupe, a donosi je iznimno, predsjednik Uprave HEP-Grupe, u pisanom obliku, na način i po postupku uređenom u Zakonu o radu.“

  Članak 63.

  Tekst stavka 2. se briše, a umjesto njega se predlaže novi tekst koji glasi:
  „ Tipizacija i vrednovanje radnih mjesta smatraju se sastavnim dijelom ovog Kolektivnog ugovora „

  Članak 64.

  Tekst brisati u cijelosti. / Ugovori o radu o kojima govori ovaj članak su ugovori menagera. /.

  Članak 66.

  Postojeći tekst brisati u cijelosti, a umjesto ovog teksta predlaže se novi tekst koji glasi:
  „ Za posebno teške i otežane uvjete rada radnicima pripada dodatak na osnovnu plaću radnog mjesta u iznosu od 5-20% za ostvareni efektivni sat rada..
  Kriteriji za utvrđivanje dodatka urediti će se posebnim sporazumom sa Sindikatima koji djeluju na području HEP-Grupe u roku od 30 dana od sklapanja ovog Kolektivnog ugovora (ili Dodatka Kolektivnom ugovoru).

  Članak 77.

  U stavku 2.utvrditi rok za isplatu plaće za prethodni mjesec do 15. u tekućem mjesecu.

  Članak 131.

  Iza postoječeg teksta predlaže se dodati novi tekst koji glasi:
  „Stranke potpisnice ovog Ugovora utvrđuju da će sve individualne sporove rješavati mirnim putem na način i po postupku predviđenom u Pravilniku o mirenju u individualnim radnim sporovima.
  Pravilnik iz prethodnog stavka donosi poslodavac uz prethodnu suglasnost Sindikata koji djeluju na području HEP-Grupe.
  Stručne i administrativne poslove u postupku mirenja u individualnim radnim sporovima obavljati će tajnik kojeg imenuje poslodavac uz prethodnu suglasnost Sindikata koji djeluju na području HEP-Grupe.“

  Članak 140.

  Postojeći tekst članka brisati, a umjesto njega predlaže se tekst koji glasi:
  „Svaka stranka ovog Kolektivnog ugovora može ga otkazati samo pod uvjetima utvrđenim u ZOR-u.
  Ukoliko ga otkazuje poslodavac, smatra se otkazanim samo u slučaju kada ga otkažu svi potpisnici na strani poslodavca.“

  Članak 141.

  Brisati drugi stavak u cijelosti.

  Napomena:

  Prijedlog izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za HEP-Grupu usvojen je na Predsjedništvu TEHNOS-a na sjednici održanoj 17.07. 2007.g.
  Prijedlog podnosi:
  Matko Utrobičić,
  predsjednik TEHNOS-a
 
Vijesti
  TEHNOS aktualnosti
12/26/2023
12/26/2023
12/26/2023
12/25/2023
11/21/2023
10/31/2023
10/10/2023
8/14/2023
7/19/2023
6/6/2023
5/23/2023
4/20/2023
3/30/2023
3/30/2023
3/18/2023
3/18/2023
3/5/2023
2/23/2023
2/19/2023
10/19/2022
8/12/2022
6/6/2022
6/2/2022
5/1/2022
12/14/2021
11/19/2021
1/27/2021
1/19/2021
1/15/2021
4/15/2020
 
  Sva prava pridržana A design