Pravično bi bilo da je plaća u HEP-u od 1.1.2024. veća:
0%
15%
30%
45%
60%
Rezultati | Arhiva
 
Dokumenti

Statut / Pristupnica / Glasnik TEHNOS a / Zašt. zdravlja na radu / Sporazum o uređenju uvjeta za rad RV /
Zakon o reprezentativnosti 2014 godina / Usporedba stari zakon o reprezentativnosti i 2014 godine

Zakon o radu 2004 godine / Zakon_o_radu_2010 /
Zakon o radu 2014 godina / Usporedba zor2010-zor2014 /

KU_2005/ PrijedlogTEHNOS a za KU-2008 /KU 2008 godine / TEHNOS_prijedlog_KU-2010 / Kolektivni ugovor 2011 godina / TEHNOS_prijedlog_KU-2012 / Kolektivni ugovor 2013 godina /
Kolektivni ugovor za HEP grupu, 2014 godina / Kolektivni ugovor za HOPS, 2014 godina /
Kolektivni ugovor za HEP grupu, 2016 godina / Kolektivni ugovor za HEP grupu, 2017 godina /
Kolektivni ugovor za HEP, 2019 godina / Kolektivni ugovor za HOPS, 2019 godina / KU_2023_prijedlog_TEHNOS-a /
Kolektivni ugovor za HOPS, 2023 godina /
Kolektivni ugovor za HEP grupu, 2023 godina /
 
 

 
 
Za učlanjenje u Sindikat TEHNOS potrebno je popunjenu pristupnicu dostaviti vašem sindikalnom povjereniku ili je poslati na adresu:

Sindikat TEHNOS,
Grada Vukovara 37,
10000 Zagreb

ili na fax: 01 6322 249.


   Ispis pristupnice ili download Pristupnica_TEHNOS.doc


STRUKOVNI SINDIKAT RADNIKA HRVATSKE ELEKTROPRIVREDE
Ulica grada Vukovara 37/HR-10000 Zagreb/ Tel. 01 6322 230/Fax 01 6322 249
OIB 08339796999/Žiro račun 2340009-1100028482
E-mail:tehnos@hep.hr/web:www.heptehnos.hr

PRISTUPNICA
ZA UČLANJENJE

.....................................................................................
(Ime i prezime)

.....................................................................................
(Organizacijska jedinica)

.....................................................................................
(OIB)

.....................................................................................
(Broj telefona)

.....................................................................................
(Email)

S danom......................................godine

pristupam u TEHNOS Strukovni sindikat radnika HEP-a,
te na taj način izražavam svoje demokratsko očitovanje volje sukladno odredbama članka 166. Zakona o radu i
prihvaćam STATUT TEHNOS-a i sva prava i obveze koje mi s tog osnova pripadaju s danom pristupanja.

Izjavljujem da sam suglasan/na da mi se sindikalna članarina usteže od plaće, bez posebnog dodatnog odobrenja, u visini 1% neto plaće na žiro račun TEHNOS-a.

Sindikalna članarina raspoređuje se na:

   - Sindikat TEHNOS – 40%
   - Sindikalnu podružnicu – 60%

U ......................................., dana ...............................................

Vlastoručni potpis:

..............................................

 
 
  Sva prava pridržana A design