Treba li u kriznim vremenima radnicima HEP-a smanjivati plaću?
DA, svakako
Samo ako je solidarno za pomoć drugima
NE
Rezultati | Arhiva
 
Dokumenti

Statut / Pristupnica / Glasnik TEHNOS a / Zašt. zdravlja na radu / Sporazum o uređenju uvjeta za rad RV /
Zakon o reprezentativnosti 2014 godina / Usporedba stari zakon o reprezentativnosti i 2014 godine

Zakon o radu 2004 godine / Zakon_o_radu_2010 /
Zakon o radu 2014 godina / Usporedba zor2010-zor2014 /

KU_2005/ PrijedlogTEHNOS a za KU-2008 /KU 2008 godine / TEHNOS_prijedlog_KU-2010 / Kolektivni ugovor 2011 godina / TEHNOS_prijedlog_KU-2012 / Kolektivni ugovor 2013 godina /
Kolektivni ugovor za HEP grupu, 2014 godina / Kolektivni ugovor za HOPS, 2014 godina /
Kolektivni ugovor za HEP grupu, 2016 godina / Kolektivni ugovor za HEP grupu, 2017 godina /
Kolektivni ugovor za HEP, 2019 godina / Kolektivni ugovor za HOPS, 2019 godina /
 
 

  STATUT
STATUT

TEHNOS–a

STRUKOVNOG SINDIKATA RADNIKA

HRVATSKE ELEKTROPRIVEDE

I. OSNOVNO

 1. Naziv i sjedište sindikata TEHNOS-a

Članak 1.

 • Puni naziv je: TEHNOS – Strukovni sindikat radnika Hrvatske elektroprivede ( u daljnjem tekstu sindikat TEHNOS)
 • Skraćeni oblik naziva je: Sindikat TEHNOS
 • Područje djelovanja TEHNOS-a je Republika Hrvatska
 1. Pečat

Članak 2.

  • Pečat TEHNOS-a okruglog je oblika promjera 35 mm i sadrži:

                                                               i.     na vanjskom rubu: Strukovni sindikat radnika Hrvatske elektroprivrede

                                                             ii.     u sredini: ''TEHNOS''

  • Pečat sindikalne podružnice istovjetnog   je oblika i sadržaja pečatu TEHNOS-a, time da ispod riječi ''TEHNOS'' sadrži naziv podružnice.

  3. Znakovlje TEHNOS-a

  Članak 3.

  • Znakovlje TEHNOS-a je zastava na stijegu, znak(strelica – oznaka visokog napona) i zastavica.


  4. Svrha i ciljevi TEHNOS-a

Članak 4.

  • Sindikat TEHNOS je osnovan sa svrhom i ciljem da štiti interese i prava, te unapređuje socijalni i društveni položaj svojih članova i radnika čiji su poslovi vezani uz djelatnost elektroprivrede.
  • Sindikat TEHNOS zagovara demokraciju i slobodu, a suprostavlja se svakoj diskriminaciji zasnovanoj na boji kože, nacionalnosti, spolu, rasi, vjeri i političkom uvjerenju.

Članak 5.

  • U svim vidovima djelovanja TEHNOS će se pridržavati načela slobodnog svjetskog sindikalnog pokreta te posebnih ciljeva i ideala Međunarodne organizacije rada (ILO) navedenih u Filadelfijskoj deklaraciji iz godine 1994.

  • TEHNOS će se pridržavati konvencija MOR-a i zalagati se za jačanje solidarnosti među zaposlenima u djelatnosti elektroprivrede Republike Hrvatske i svijeta.

Članak 6.

 1. TEHNOS zastupa interese članova u svim institucijama sistema,a ponajprije u interesu svojih članova će:
  • Poticati Sabor Republike Hrvatske na odobravanje konvencija, a to se posebno odnosi na Konvenciju 87. o slobodi i zaštiti slobode udruživanja i Konvenciju 98. o pravu na organiziranje i kolektivno pregovaranje.
  • Poticati primjenu konvencija MOR-a koje se odnose na djelatnost elektroprivrede i energetike.
  • Pregovarati sa predstavnicima poslodavaca i sklapati kolektivne ugovore radi postizanja što povoljnijih radnih uvjeta i ciljeva rada.
  • Poduzimati mjere u svezi za zapošljavanjem
  • Stvarati uvjete za povoljniji socijalni i ekonomski položaj zaposlenih u djelatnosti elektroprivrede
  • Brinuti se o provođenju mjera zaštite na radu i kulturnim potrebama radnika
  • Zastupati zaposlene u sustavu suodlučivanja (participacija) na svim razinama.
  • Uspostaviti i unaprijediti međunarodnu suradnju kroz uključivanje TEHNOS-a u sindikalnu središnjicu i samostalno
  • Organizirati i unaprijediti stručnu izobrazbu sindikalnih povjerenika
  • Dosljedno upravljati sindikalnom imovinom.
  • Štititi članstvo za vrijeme štrajka, zaštititi članove ukoliko budu progonjeni zbog svojeg sindikalnog djelovanja i besplatnom pravnom zaštitom članova u postupcima koji će se voditi u svezi sa ostvarenjem prava i obveza iz radnog odnosa ili pred državnim i nedržavnim organima.
  • Protestnim upozorenjima, bojkotom i pritiscima
  • Štrajkovima koje sindikat organizira i štrajkovima koje podržava
  • Reguliranje posebne naknade članovima kojima je zakonom zabranjen štrajk.
  • Adekvatnom vrednovanju rada na dane državnih praznika, vrijeme dnevnog odmora, noćnog rada, te rada subotom i nedjeljom.
  • Davanje novčane pomoći svojim članovima u slučajevima koji su predviđeni Statutom.

Članak 7.

  • Za uređivanje pitanja za koje je zakonom određeno da ih treba urediti kolektivnim ugovorom, TEHNOS ima pravo i obveze zastupanja radnika u kolektivnom ugovorima, kolektivnim sporovima i zaključivanju kolektivnih ugovora.

Članak 8.

  • Svrha TEHNOS je sklapanje kolektivnih ugovora u elektroprivrednim i srodnim djelatnostima.
  • Kolektivni ugovor iz prethodnog stavka potpisuje po odluci glavnog odbora predsjednik TEHNOS-a ili osoba koju ovlasti Glavni odbor TEHNOS-a.

Članak 9.

  • TEHNOS može, u skladu sa zakonom, obavljati i druge djelatnosti za koje je članstvo zainteresirano, kao i djelatnosti radi pribavljanja sredstava za svoju djelatnost.

II. ČLANSTVO

 1. Pristup – Upis – Učlanjenje

Članak 10.

  1. Članovi TEHNOS-a mogu biti svi radnici HEP–a i srodnih djelatnosti koji prihvaćaju programsku deklaraciju i Statut TEHNOS-a.
  2. Članstvo u TEHNOS-u stječe se potpisivanjem pristupnog dokumenta – Pristupnice.

Članak 11.

·    Članovi poslovodnih organa (radnici koji su sklopili poseban ugovor sa poslodavcem), ne mogu biti članovi TEHNOS-a.

Članak 12.

   -Svaki član ima pravo:

·    Sudjelovati u radu TEHNOS-a.

·    Birati i biti biran u organe TEHNOS-a.

·    Biti informiran o svim aktivnostima i stavovima TEHNOS-a.

·    Inicirati aktivnosti TEHNOS-a.

·    Zahtijevati pravnu i novčanu pomoć u skladu sa odredbama Statuta

Članak 13.

·    Članom TEHNOS-a postaje se potpisivanjem pristupnice i plaćanjem članarine.

Članak 14.

- Članstvo TEHNOS-a prestaje:

·    Istupanjem (uz vlastoručni potpis)

·    Brisanjem iz članstva zbog neplaćanja članarine više od tri mjeseca uzastopce, a nakon pismenog upozorenja.

·    Isključivanjem radi kršenja Statuta ili neprovođenja odluka koje su obvezne za sve članove.

·    Smrću

Članak 15.

·    Odluku o isključenju i drugim kaznama donosi Sindikalna podružnica u pismenom obliku nakon saslušanja okrivljenog člana i pribave mišljenja nadležnog povjerenika.

Članak 16.

·    Protiv odluke iz članka 15. ovog Statuta, kažnjeni član može podnijeti žalbu Glavnom odboru u roku od 15 dana od primitka odluke.

 1. Članska iskaznica

Članak 17.

  1. Nakon primitka u članstvo TEHNOS-a dobiva se članska iskaznica. Članska iskaznica vlasništvo je TEHNOS-a
  2. Pri korištenju usluga TEHNOS-a član mora pokazati svoju iskaznicu
  3. Prije nego istupi iz članstva TEHNOS-a član je dužan vratiti člansku iskaznicu
III. Unutarnji ustroj

              -Način donošenja odluka

                        Način rada Skupštine i donošenje odluka uređuje se poslovnikom kojeg donosi Skupština. Sva ostala tijela odluke donose natpolovičnom većinom prisutnih članova.

            -  Skupština

Članak 18.

1.      Skupština je najviši organ TEHNOS-a. Redovna skupština mora se održati svake četvrte godine, a saziva je Glavni odbor.

2.      Glavni odbor mora sazvati izvanrednu skupštinu ako to zatraže sindikalne podružnice koje okupljaju više od 1/3 članova TEHNOS-a. Izvanredna skupština u okvirima utvrđenog dnevnog reda ima ista ovlaštenja kao i redovna.

3.      Na Skupštinu TEHNOS-a Glavni odbor poziva opunomoćene predstavnike svih podružnica.

4.      Izbor opunomoćenih predstavnika vrši se u sindikalnim podružnicama na način koji utvrđuje Glavni odbor.

5.      O svakoj redovnoj skupštini kao i dnevnom redu, članove treba upoznati najmanje 6 tjedana unaprijed.

6.      Skupštini prisustvuju bez prava glasovanja članovi Glavnog odbora, Statutarne komisije i  Nadzornog odbora, ako nisu izabrani za opunomoćene predstavnke u svojim sindikalnim podružnicama.

7.      Skupština ima sljedeće zadatke:

·        Donosi statut i njegove izmjene i dopune

·        Donosi poslovnik o svome radu

·        Donosi financijski plan

·        Potvrđuje blagajnički izvještaj

·        Odlučuje o visini i raspodjeli sindikalne članarine

·        Bira predsjednika i dopredsjednika Skupštine, predsjednika TEHNOS-a, članove Statutarne komisije i članove Nadzornog odbora

·        Razmatra i prihvaća izještaj organa koje bira

8.      Mandat zastupnika Skupštine je četiri godine. Predsjednik skupštine rukovodi njenim radom. Mandat predsjednika i dopresjednika Skupštine je četiri godine.

- Glavni odbor

Članak 19.

1.      Glavni odbor najviše je odlučujuće tijelo između dvije skupštine TEHNOS-a.

2.      Predsjednik TEHNOS-a je predsjednik Glavnog odbora.

3.      U radu glavnog odbora mogu sudjelovati predsjednik Nadzornog odbora i predsjednik Statutarne komisije bez prava glasa.

            Glavni odbor:

·        poduzima aktivnosti od interesa za TEHNOS

·        saziva Redovnu i Izvanrednu sindikalnu skupštinu te određuje dnevni red za iste

·        donosi pravila o radu fonda solidarnosti i štrajkačkog fonda

·        donosi poslovnik o svome radu

·        odlučuje o stupanju u štrajk ako se za njega odluči 2/3 članova TEHNOS-a na Referendumu

·        iznosi prijedlog o stupanju u štrajk i vremenu njegova trajanja

·        odlučuje o održavanju referenduma o važnim pitanjima za članstvo

·        odobrava ugovore koje sklapa predsjednik

·        odlučuje o novčanim naknadama za stručni savjetodavni rad u TEHNOS-u i za obrazovanje članova.

·        za svoj rad odgovoran je Skupštini

·        donosi financijski plan TEHNOS-a

·        donosi odluke o korištenju sredstava u fondovima TEHNOS-a

·        odlučuje o pravnoj osobnosti regionalnih podružnica

·        odlučuje o žalbama članova na odluke sindikalnih podružnica

·      donosi odluke o udruživanju u udruge više razine i istupanju iz istih

·      imenuje potreban broj predstavnika u tijelima asocijacije u kojoj je TEHNOS udružen

·      usklađuje Statut s zakonskim propisima Republike Hrvatske

·      donosi Pravilnike i druge opće akte iz svoje nadležnosti

·      utvrđuje osnove za kolektivno pregovaranje

·      donosi odluke o zaključivanju ili otkazivanju kolektivnog ugovora i drugih sporazuma

·      imenuje, bira i opoziva profesionalne sindikalne povjerenike, te druge dužnosnike TEHNOS-a sukladno odredbama ovog Statuta

4.      Članovi Glavnog odbora su predsjednik TEHNOS-a, dopredsjednici TEHNOS-a, sindikalni povjerenici podružnica TEHNOS-a i izborni članovi.

5.      Ako su pojedine podružnice udružene u sindikalni ogranak, pojam podružnice iz prethodnog stavka preuzima sindikalni ogranak

6.      Izbornog člana može predložiti sindikalna podružnica koja broji više od 150 članova. Najveći broj izbornih članova u Glavnom odboru je 10. Izborne članove potvrđuje Glavni odbor.

7.      Ostane li neko mjesto u Glavnom odboru upražnjeno, naknadni izbor na njegovom mjestu održava se po izbornom ključu između podružnica koje je on zastupao.

8.      Glavni odbor sastaje se najmanje dva puta godišnje.

9.      Sjednicama Glavnog odbora rukovodi predsjednik TEHNOS-a ili od njega ovlašteni član Predsjedništva.

10.      Glavni odbor može donositi odluke ako je prisutno više od polovine njegovih članova

- Predsjednik TEHNOS-a

Članak 20.

1.      Predsjednika TEHNOS-a tajnim glasanjem bira Skupština. Mandat predsjednika traje 4 godine. Predsjednik može svoju dužnost obavljati profesionalno, a za svoj rad odgovara Skupštini. Predsjednik po dužnosti predsjedava Glavnom odboru i Predsjedništvu. Nakon isteka mandata može biti ponovno biran.

2.      Predsjednik TEHNOS-a:

·       predstavlja i zastupa TEHNOS u svim organima i tijelima

·       potpisuje kolektivne ugovore i sporazume u ime svih članova

·       saziva sjednice Glavnog odbora i njima predsjedava

·       izabire stručne suradnike za pojedina stručna područja

·       ocjenjuje opravdanost zahtjeva sindikalnih podružnica te vezano uz to  predlaže donošenje odluke

·       koordinira rad svih sindikalnih podružnica i njihove povjerenike

·       ovlašten je za očitovanja i postupanja po svim pitanjima koja iziskuju hitnost i neodgodivost

·       podnosi izvješće o svom radu Skupštini i Glavnom odboru

·       imenuje tajnika TEHNOS-a

·       predlaže Glavnom odboru sve odluke o visini novčane naknade za savjetnike i stručne suradnike TEHNOS-a i sindikalne povjerenike profesionalce

·       Odlučuje o vrsti i obliku sindikalnog obrazovanja

·       potpisuje ugovore i ostale pravne poslove za sva pitanja za koja je ovlašten temeljem Statuta ili odluka ovlaštenih tijela TEHNOS-a

- Predsjedništvo

Članak 21.

1.      Predsjedništvo  TEHNOS-a čine predsjednik TEHNOS-a, predsjednik Skupštine, 4-6 dopredsjednika i predsjednici Strukovnih sindikata

2.      Predsjedništvo TEHNOS-a:

·    priprema dnevni red za sjednice Glavnog odbora

·    pokreće sudske sporove za članove TEHNOS-a ako je došlo do kršenja Zakona o radu, Kolektivnog ugovora ili drugih pravnih akata na štetu radnika od strane poslodavca

·    prati primjenu Kolektivnog ugovora i o tome izvještava Glavni odbor

·    donosi odluke o sudjelovanju članova TEHNOS-a u prosvjedima koje organiziraju sindikalne udruge više razine ili drugi sindikati.

·    donosi odluke o hitnim materijalnim pomoćima za članove sindikata kao što su bolesti i oprativni zahvati za koje su potrebni veći novčani izdaci, za ortopedska pomagala, za požare, poplave i potrese u kojima je nastala velika materijalna šteta i slično

·    donosi odluke o inicijativi poslodavca upućene TEHNOS-u i na koje se očituje

·    Imenuje Upravni odbor štrajkačkog fonda

3.       Dopredsjednike TEHNOS-a bira Glavni odbor

4.      Mandat predsjedništva traje 4 godine, a za svoj rad odgovorno je Glavnom odboru.

- Statutarna komisija

Članak 22.

1.    Statutarnu komisiju čine predsjednik i  2 člana

2.    Zadaci Statutarne komisije su sljedeći:

·        daje tumačenja i obrazloženja ovog Statuta

·        ocjenjuje da li su dokumenti tijela TEHNOS-a i sindikalnih podružnica u skladu s ovim Statutom.

·        analizira primjenu Statuta i predlaže rješenja

3.    statutarna komisija konstituira se sama, a za svoj rad odgovara Skupštini

- Nadzorni odbor

Članak 23.

1.      Nadzorni odbor sastoji se od predsjednika i 2 člana

2.      Predsjednika i članove odbora bira Skupština

3.      Nadzorni odbor vrši nadzor nad svim donešenim odlukama pojedinih tijela u ustroju TEHNOS-a i o njima izvještava Glavni odbor

4.      Ispituje i nadzire financijsko poslovanje TEHNOS-a i njegovih sindikalnih podružnica

5.      Predlaže Glavnom odboru financijske planove rashoda i prihoda

6.      Nadzorni odbor podnosi izvještaj o svome radu Skupštini TEHNOS-a

- Teritorijalna organizacija Sindikata

Članak 24.

 1. Radi efikasnije zaštite prava članova Sindikata TEHNOS-a u čijim je organizacijskim jedinicama zbog malog broja članova nemoguće organizirati sindikalnu podružnicu, potrebito je organizirati teritorijalne oblike organiziranja
 2. Odluku o organizacijskom ustroju, financiranju, djelokruga rada i zadacima donosi Glavni odbor
 3. Za svaki teritorijalni oblik organizacije TEHNOS-a, Glavni odbor imenuje povjerenika – koordinatora i rješava njegov radno pravni status

- Sindikalna podružnica

Članak 25.

 1. Radi efikasnijeg ostvarivanja osnovnih sindikalnih interesa članovi Sindikata TEHNOS-a u svojim organizacijskim jedinicama organiziraju sindikalnu podružnicu
 2. Sindikalna podružnica, u svome je radu nezavisna od poslovodstva i ostalih organa i organizacija u organizacijskoj jedinici
 3. Sindikalna podružnica oblik je organiziranja i djelovanja Sindikata TEHNOS-a u organizacijskoj jedinici
 4. Sindikalna podružnica djeluje u cilju:
  • Osiguranja materijalne sigurnosti članova
  • Osiguranja socijalne sigurnosti članova
  • Pravne zaštite članova
  • Kontrole poštivanja odredbi Kolektivnog ugovora
  • Poštivanje i unapređivanje uvjeta rada, te očuvanju čovjekove okoline
 1. Sindikalnu podružnicu čine svi članovi Sindikata TEHNOS-a u organizacijskoj jedinici
 2. U okviru više organizacijskih jedinica gdje postoji više manjih sindikalnih podružnica na određenom teritoriju zbog efikasnijeg rada mogu se formirati sindikalni ogranci. Tada su rukovodstva podružnica dužna usklađivati aktivnost glede jedinstvenog i zajedničkog nastupa prema drugim tijelima ustroja TEHNOS-a
 3. Sindikalne podružnice koje sačinjavaju sindikalni ogranak biraju između sebe zajedničkog povjerenika – koordinatora
 4. Tijela sindikalne podružnice su:

·        Skupština

·        Izvršni odbor

·        Povjerenik

·        Nadzorni odbor

Skupština

 1. Skupštinu čine predstavnici članova TEHNOS-a u podružnici. Izvršni odbor podružnice ili Glavni odbor TEHNOS-a saziva Skupštinu i određuje način odabira i broj članova Skupštine. U podružnici do 30 članova TEHNOS-a, svi članovi pravomoćno sudjeluju u radu Skupštine
 2. Skupština sindikalne podružnice raspravlja i odlučuje o:

·        Organizaciji sindikalne podružnice

·        Načinu, metodama i ciljevima sindikalnog djelovanja

·        Izboru i opozivu glavnog sindikalnog povjerenika sindikalne podružnice

·        Radu i aktivnostima sindikalnog povjerenika

·        Inicijativama prema višim tijelima TEHNOS-a

·        Težim povredama Statuta TEHNOS-a

·        Isključenju člana TEHNOS-a sindikalne podružnice

·        Financijskom planu sindikalne podružnice

·        O svim pitanjima bitnim za interese članova TEHNOS-a

Izvršni odbor

 1. Članove Izvršnog odbora biraju članovi podružnice neposredno ili na Skupštini podružnice.
 2. Izvršni odbor čine povjerenik i najmanje dva člana.
 3. Mandat Izvršnog odbora traje 4 godine
 4. Pojedini član Izvršnog odbora može biti opozvan i prije isteka mandata ako:

·        Ne zadovoljava interese članova sindikata

·        Ne sudjeluje aktivno u radu Izvršnog odbora

·        Grubo krši Statut TEHNOS-a

 1. Zahtjev za opoziv može pokrenuti 1/3 članova podružnice ili Glavni odbor TEHNOS-a
 2. Nakon primljenog zahtjeva povjerenik sindikalne podružnice dužan je sazvati Izvršni odbor, te sa zaključcima i odlukama upoznati podnositelja zahtjeva
 3. Ako se stjecajem okolnosti broj članova Izvršnog odbora koje je izabrala Skupština smanji ispod 50% članova, Izvršni odbor je dužan u roku od 3 mjeseca sazvati Izvanrednu skupštinu podružnice i imenovati novi Izvršni odbor.
 4. Izvršni odbor provodi odluke, zaključke i inicijative Skupštine, te tijela TEHNOS-a u skladu sa Statutom TEHNOS-a.
 5. Izvršni odbor organizira aktivnosti i djeluje osobito na:

·        Poboljšanje socijalnog položaja radnika i humanizaciji rada

·        Poboljšanje društvenog standarda radnika

·        Poboljšanja uvjeta rada, zaštiti na radu i zdravom radnom okolišu

·        Zaštitu i ostvarivanju prava članova iz rada i na osnovi rada

·        Nadziru primjene Kolektivnog ugovora

·        Ostvarivanje prava radnika na suodlučivanje

·        Osiguravanje slobode i uvjeta sindikalnog djelovanja, kao što je na primjer pravo na informiranje članstva o svim bitnim pitanjima u vezi ekonomskog i socijalnog položaja radnika u poduzeću

·        Solidarnoj obrani prava radnika u slučaju kada se u poduzeću krše njegova prava kao radnika, čovjeka i građanina

·        Organiziranje različitih oblika upozorenja i pritisaka, uključujući i štrajk na način utvrđen zakonom, Kolektivnim ugovorom i Statutom

·        Prenođenje inicijativa članova TEHNOS-a koje se ne mogu realizirati u sindikalnoj podružnici

 1. Izvršni odbor sastaje se najmanje dva puta godišnje
 1. Izvršni odbor sindikalne podružnice najmanje jednom godišnje podnosi izvještaj o svome radu, članstvu i Skupštini sindikalne podružnice.

Povjerenik

 1. Povjerenika se bira tajnim glasovanjem na Skupštini podružnice. Povjerenik u skladu s utvrđenom politikom i zaključcima:

·        Rukovodi radom Izvršnog odbora

·        Saziva i vodi sastanke Izvršnog odbora

·        Zastupa sindikalnu podružnicu u kontaktima s višim tijelima TEHNOS-a, te surađuje s drugim podružnicama

Nadzorni odbor

 1. Nadzorni odbor broji najmanje jednog člana koje bira Skupština podružnice
 2. Član nadzornog odbora ne može biti Član Izvršnog odbora
 3. Članovi nadzornog odbora ne mogu biti članovi Izvršnog odbora
 4. Nadzorni odbor obavlja nadzor nad imovinom sindikalne podružnice i financijskim poslovanjem sindikalne podružnice, te najmanje jednom godišnje o tome podnosi izvještaj članstvu odnosno Skupštini

Sindikalna podružnica

 1. Sindikalnu podružnicu u pravnom prometu zastupa sindikalni povjerenik, te snosi svu odgovornost za eventualne posljedice poduzetih radnji.
 2. U slučaju spriječenosti sindikalnog povjerenika, sindikalnu podružnicu zastupa njegov zamjenik
 3. Financijska sredstva sindikalna podružnica ostvaruje:

·        Od dijela članarine koja u skladu sa Statutom TEHNOS-a pripada podružnici

·        Iz ostalih izvora

 1. Sindikalna podružnica dužna je jedanput godišnje podnijeti pismeno izvješće o svom materijalno financijskom poslovanju Nadzornom odboru TEHNOS-a.

 

- Strukovni sindikati

Članak 26.

Sukladno odluci Skupštine TEHNOS-a unutar TEHNOS-a moge se utemeljiti posebni oblici organizacije čanova, čije bi organiziranje omogućilo kvalitetnije i efikasnije sudjelovanje i skrb struke u elektroprivrednim i srodnim djelatnostima i to:

1.      Sindikat inženjera i visokostručnih radnika

2.      Sindikat radnika i tehničara elektrotehničkih, strojarskih i ostalih radničkih zanimanja u HEP-u.

3.      Sindikat smjenskih i terenskih radnika (montera).

4.      Sindikat službenika i namještenika

Strukovni sindikat oblik je organiziranja i djelovanja struke u elektroprivrednim i srodnim djelatnostima.

Strukovni sindikat djeluje u cilju:

·        Osiguranja materijalne sigurnosti radnika na temelju struke

·        Poboljšanja i unapređenja uvjeta rada na temelju struke

·        Osiguranja većih plaća temeljenih na osnovi rada, uvjeta rada i odgovornosti u tehnološkom procesu

·        Osiguranja beneficiranog radnog staža za radnike koji rade pod posebnim uvjetima rada (smjena) i otežanim uvjetima rada (rad na terenu, pod zemljom, pod nenormalnim klimatskim uvjetima i rad koji je izložen stresovima)

·        Osiguranja rekreativnog odmora za radnike koji rade u otežanim i posebnim uvjetima rada na trošak poslodavca

·        Osiguranja većih plaća za radnike kojima je zakonom zabranjeno štrajkati

·        Osiguranja svojih predstavnika u izradi Kolektivnog ugovora u trgovačkim društvima elektroprivrednih i srodnih djelatnosti i praćenja realizacije njihovih odredbi.

Članstvo

Članak 27.

1.      Članovi Strukovnog sindikata  mogu biti svi radnici pojedinih struka i zanimanja  koji prihvaćaju programsku deklaraciju i Statut TEHNOS-a.

2.      Članstvo Strukovnog sindikata u STEHNOS-u postaje se potpisivanjem pristupnice koja u svom sadržaju ima ime podružnice i ime strukovnog sindikata

3.      Sva ostala prava i obveze člana strukovnog sindikata primjenjuju se isto kao za članove sindikalnih podružnica TEHNOS-a

Tijela Strukovnog sindikata

a)      Skupština

b)      Predsjednik

c)      Strukovni odbor

a)Skupština

Članak 28.

1.      Skupština je najviši organ Strukovnog sindikata. Redovna skupština mora se održati svake četvrte godine, a saziva je predsjednik Skupštine

2.      Predsjednik Skupštine mora sazvati izvanrednu skupštinu ako to zatraži 1/3 članova strukovnog savjeta ili Glavni odbor TEHNOS-a.

3.      Na Skupštinu strukovnog sindikata predsjednik Skupštine poziva opunomoćene predstavnike iz svih sindikalnih podružnica u kojima ima svoje članove

4.      Izbor opunomoćenih predstavnika vrši se u sindikalnim podružnicama na način koji  utvrđuje Strukovni sindikat

5.      Skupštini prisustvuju bez prava glasa članovi Strukovnog sindikata

6.      Skupština ima sljedeće zadatke:

·        Predlaže izmjene i dopune Statuta

·        Donosi poslovnik o svome radu

·        Bira predsjednika i članove Strukovnog odbora

·        Razmatra i prihvaća izještaj organa koje bira

7.      Mandat zastupnika  Skupštine je četiri godine. Skupština iz svojih redova bira predsjednika Skupštine koji rukovodi njenim radom. Mandat predsjednika Skupštine je četiri godine

b) Predsjednik strukovnog sindikata

Članak 29.

1.      Predsjednika strukovnog sindikata  tajnim glasovanjem bira Skupština. Mandat predsjednika traje četiri godine. Predsjednik za svoj rad odgovara Skupštini. Predsjednik po dužnosti predsjedava Strukovnim odborom. Nakon isteka mandata može biti ponovo biran.

2.      Predsjednik Strukovnog sindikata:

·       Predstavlja Strukovni sindikat u svim organima i tijelima TEHNOS-a

·       Sudjeluje u pregovorima za Kolektivni ugovor u ime svojih članova

·       Saziva sjednice Strukovnog odbora i njima predsjedava

·       Koordinira rad članova u svim podružnicama u kojima ima članove

·       Predsjednik Strukovnog sindikata po funkciji je član Predsjedništva TEHNOS-a

·       Podnosi izvješće o svom radu Skupštini

c) Strukovni odbor

Članak 30.

1.      Strukovni odbor najviše je odlučujuće tijelo između dvije skupštine strukovnog sindikata. Predsjednik Strukovnog sindikata je predsjednik Strukovnog odbora.

2.      Članovi Strukovnog odbora su Predsjednik Strukovnog sindikata i 5-10 članova (ovisi o broju članova sindikata) izabranih na Skupštini

3.      Strukovni odbor:

·      Imenuje svoje predstavnike za pregovore za Kolektivni ugovor

·      Prati primjenu Kolektivnog ugovora i o tome izvještava Glavni odbor TEHNOS-a

·      Donosi odluke i pokreće inicijativu za sudske sporove za članove TEHNOS-a ako je došlo do kršenja Zakona o radu, Kolektivnog ugovora ili drugih pravnih akata na štetu radnika i o tome obavještava predsjedništvo TEHNOS-a

·      Provodi odluke predsjedništva TEHNOS-a

·      Mandat članova Strukovnog odbora traje 4 godine

IV. Financiranje

Članak 31.

 1. Sredstva za rad TEHNOS-a ostvaruje se:
  • Ubiranjem članarine
  • Dobrovoljnim prilozima članova, te donacijama i dotacijama
V. Visina i raspodjela sindikalne članarine

Članak 32:

1.      Za  provođenje sindikalnih ciljeva potrebna financijska sredstva ostvaruju se članarinom, koja se plaća prema mjesečnim neto – prihodima

2.      Svaki član dužan je plaćati članarinu

3.      Članarina iznosi 1% mjesečne neto zarade za zaposlene članove

4.      Članarina se ubire putem isplatnih lista kod poslodavca.

5.      U slučaju stupanja u štrajk sindikalna članarina se može povećati, o čijoj visini odluku donosi Glavni odbor TEHNOS-a

6.      Sindikalna članarina raspodjeljuje se na:

·       TEHNOS – 40%

·       Sindikalnu podružnicu – 60%

7.       Sindikalna članarina kojom raspolaže glavni odbor koristi se za sljedeće potrebe:

·       članarinu sindikalnim udruženjima više razine (sindikalne središnjice) i europskim sindikalnim asocijacijama

·       pravne usluge

·       režijske troškove

·       plaće dužnosnika i suradnika

·       troškovi putovanja

·       troškovi poštanskih i telekomunikacijskih usluga

·       troškovi propagande

·       troškovi obrazovanja sindikalnih povjerenika

·       dotacije sindikalnim podružnicama u slučaju izvanrednih okolnosti

·       ostalo

8.      Članarinom kojom raspolaže podružnica koristi se za:

·       Pokriće materijalnih troškova

·       Dodjeljivanje pomoći predviđene Statutom

·       Prigodne darove članovima

·       Informiranje članova

VI. Štrajkački Fond

Članak 33.

Štrajkački fond koristi se isključivo za organizirano provođenje štrajka. Štrajkačkim fondom upravlja Upravni odbor kojeg imenuje predsjedništvo TEHNOS-a. Novčana sredstva prikupljena u štrajkački fond predstavljaju sindikalnu tajnu.

VII. Potpora pri štrajku

Članak 34.

1.      Potporu prilikom štrajka kojeg je organizirao Glavni odbor mogu dobiti samo oni članovi koji su u početku referenduma, što je prethodio štrajku, pripadali TEHNOS-u najmanje 2 mjeseca i za to vrijeme plaćali Statutom određenu članarinu.

2.      Potpora po danu štrajka iznosi 1/4 osnovne plaće radnika utvrđene Kolektivnim ugovorom

3.      Potpora se isplaćuje nakon činjeničnog stanja. Rokove za isplatu određuje Glavni odbor. Potpora počinje s prvim radnim danom štrajka. Praznik koji pada u radni dan računa se kao radni dan.

VIII. Sindikalne potpore članovima TEHNOS-a

Članak 35.

1.      Ostvarivanje prava na sindikalnu potporu ovisi o poštivanju Statuta i plaćenoj članarini

2.      Pravo na sindikalnu potporu članovi TEHNOS-a ostvaruju u skladu sa financijskim mogućnostima sindikalnih podružnica u kojima uplaćuju sindikalnu članarinu.

3.      Pravila i kriterije za dodjelu sindikalne potpore samostalno utvrđuju i donose sindikalne podružnice TEHNOS-a ako nisu propisani drugim aktima TEHNOS-a.

IX. Ostale statutarne odredbe

a.       Isključenje pravnog puta

Članak 36.

1.      Sve potpore utvrđene ovim Statutom predstavljaju dobrovoljne usluge. Stoga članovi, bivši članovi ili njihovi rođaci nemaju zakonsko niti sudsko pravo podnošenja tužbi radi odobrenja određenih potpora.

b.      Raspuštanje TEHNOS-a

Članak 37.

1.      Do raspuštanja TEHNOS-a može doći isključivo odlukom Skupštine, uz pristanak opunomoćenih predstavnika koji predstavljaju najmanje 3/4 ukupnog članstva TEHNOS-a. O upotrebi i razdiobi postojeće imovine, uključujući tu i novčana sredstva na žiro računu donosi Skupština TEHNOS-a, time da se imovina ne može podijeliti članovima TEHNOS-a

c.       Početak pravomoćnosti statuta

Članak 38.

1.      Statut stupa na snagu danom donošenja na Skupštini TEHNOS-a, a primjenjuje se od trenutka usvajanja

2.      Izmjene i dopune ovog Statuta donose se po postupku kojem je i Statut donesen

3.      Sindikalne podružnice primjenjuju ovaj Statut neposredno

Članak 39.

Popis podružnica koje imaju ovlaštenja u pravnom prometu ovlašten je utvrditi Glavni odbor ili predsjednik TEHNOS-a i podnijeti uredan zahtjev za njihov upis u Registar Udruga

Članak 40.

Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu danom donošenja

Predsjednik TEHNOS-a

Denis Geto

 

 
 
  Sva prava pridržana A design