Sindikat Tehnos Sindikat Tehnos Sindikat Tehnos Sindikat Tehnos Sindikat Tehnos Sindikat Tehnos Sindikat Tehnos Sindikat Tehnos Sindikat Tehnos Sindikat Tehnos sindikat radnika HEP sindikat radnika HEP sindikat radnika HEP sindikat radnika HEP sindikat radnika HEP sindikat radnika HEP sindikat radnika HEP sindikat radnika HEP sindikat radnika HEP sindikat radnika HEP sindikat smjena sindikat smjena sindikat smjena sindikat smjena sindikat smjena sindikat smjena sindikat smjena sindikat smjena sindikat smjena sindikat smjena prava radnika tehnos prava radnika tehnos prava radnika tehnos prava radnika tehnos prava radnika tehnos prava radnika tehnos prava radnika tehnos prava radnika tehnos prava radnika tehnos prava radnika tehnos statut tehnos statut tehnos statut tehnos statut tehnos statut tehnos statut tehnos statut tehnos statut tehnos Strukovni sindikat radnika HEP-a Strukovni sindikat radnika HEP-a Strukovni sindikat radnika HEP-a Strukovni sindikat radnika HEP-a Strukovni sindikat radnika HEP-a Strukovni sindikat radnika HEP-a Strukovni sindikat radnika HEP-a Strukovni sindikat radnika HEP-a
 
 

TEHNOS na Facebook u..

         Glasnik TEHNOS_a br.2
         Glasnik TEHNOS_a br.1


Pravično bi bilo da je plaća veća:
0%
10%
20%
50%
100%
Rezultati | Arhiva


 
video

Video materijali..
 
 
Naslovnica
 
 
 
'Bio bih lud da se kao premijer idem prtljati u vlasništvo HEP-a. Država će ga dokapitalizirati'
TEHNOS strukovni sindikat radnika hep a, vruće vijesti
 
   RSS aktualnosti
 
- O B A V I J E S T O POSLJEDICAMA NEPOSTOJANJA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA HEP GRUPU
 
 • Zagreb, 30. svibnja 2014.

  - članovima TEHNOS-a
  - svim radnicima HEP grupe


  Poštovani i obespravljeni kolegice i kolege!

  Kao što već znate, Kolektivni ugovor za HEP grupu istekao je 01.04.2014. godine. S obzirom da novi nije potpisan, HEP grupa po prvi puta nema Kolektivni ugovor a prava radnika ostavljena su na milost i nemilost poslodavcu.

  Na strani sindikata pregovaraju samo Hrvatski elektrogospodarski sindikat (HES) i Nezavisni sindikat radnika HEP-a (NSR) , prethodno onemogućivši sudjelovanje TEHNOS-a i ostalih sindikata.~
Više o tome..

- Gdje su kolektivni pregovori za HOPS d.o.o.???
 
 • Zagreb, 11. travnja 2014.


  • Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.
  n/r predsjednika Uprave dr.sc. Miroslava Mesića, dipl.ing.

  • Hrvatski elektrogospodarski sindikat
  n/r predsjednika Dubravka Čorka

  • Nezavisni sindikat radnika HEP-a d.d.
  n/r predsjednika Luke Marojice


  Predmet: Početak kolektivnih pregovora za HOPS d.o.o.
  - hitno, traži se


  Poštovani,

  Na temelju obavijesti Ministarstva rada i mirovinskog sustava od 21. listopada 2013. godine, KLASA: 006-04/13-08/220, URBROJ: 524-03-01-03/3-13-3 o „Upisu u evidenciju reprezentativnih sindikata – sporazum“, izvršen je upis TEHNOS-a – Strukovnog sindikata radnika HEP-a pod evidencijskim brojem 47/13-SV, kao reprezentativnog za kolektivno pregovaranje u Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava d.o.o.~
Više o tome..

- O B A V I J E S T O KOLEKTIVNOM UGOVORU ZA HEP GRUPU
 
 • Zagreb, 09. travnja 2014.


  31. ožujka 2014. prestao je važiti Kolektivni ugovor za HEP grupu!

  Time je, isto kao i prošle godine, još jednom iskazana nesposobnost pregovarača za pravodobno osiguranje stečenih prava radnika HEP-a, koja su dovedena u neizvjesno stanje!

  Ponovno se namjerno skrivaju informacije o pregovorima~
Više o tome..

- Očitovanje o zahtjevu za ponovno utvrđivanje reprezentativnosti sindikata za kolektivno pregovaranje i sklapanje kolektivnog ugovora za HEP grupu
 
 • Zagreb, 24. siječnja 2014.

  POVJERENSTVU ZA UTVRĐIVANJE REPREZENTATIVNOSTI


  Poštovani,

  Temeljem vašeg predmetnog zahtjeva (KLASA: 006-04/13-06/22, URBROJ: 689/2-14-2), kojeg smo primili 16. siječnja 2014.g., TEHNOS - Strukovni sindikat radnika HEP-a očituje se kako slijedi:

  TEHNOS prihvaća činjenicu o potrebi provođenja novog postupka utvrđivanja reprezentativnosti sindikata, iznesenu u zahtjevu grupe poslodavaca koju čine HEP d.d. i trgovačka društva osnovana od HEP-a d.d., a koja je temeljena na statusnim promjenama i neistovjetnosti sadašnje razine poslodavaca u odnosu na razinu prilikom zadnjeg utvrđivanja reprezentativnosti i donesenog rješenja o reprezentativnosti sindikata (KLASA: 006-004/12-06/06, URBROJ: 689/1-12-6). ~
Više o tome..

- O B A V I J E S T POVODOM REFERENDUMA O GENERALNOM ŠTRAJKU U HRVATSKOJ
 
 • Zagreb, 20. siječnja 2013.

  - članovima
  - svim radnicima

  Poštovane kolegice i kolege,

  Sindikalne središnjice ovih dana u cijeloj Hrvatskoj provode REFERENDUM među radnicima s pitanjem: “Jeste li za organiziranje generalnog štrajka, protiv izmjena Zakona o radu i protiv donošenja Zakona o povremenim poslovima?”

  Ako primijetite da u Vašoj sredini neki od HEP-ovih sindikata provodi spomenuto referendumsko izjašnjavanje, POZIVAMO VAS DA SE NA NJEGA ODAZOVETE. ~
Više o tome..

- TEHNOS PONOVNO U OBILASKU RADNIKA HEP GRUPE
 
 • Zagreb, 6. prosinac 2013.

  TEHNOS je prošle godine odlučio pokrenuti izdavanje svog Glasnika, sa ciljem povećanja informiranosti svih radnika HEP grupe. Prvi broj Glasnika bio je posvećen ukazivanju na stanje u poduzeću sa porukom „Podržite TEHNOS - sindikat koji radi“.
  Ovih dana TEHNOS izdaje drugi broj Glasnika, čija je osnovna tema KOLEKTIVNI UGOVOR i NAČIN KOLEKTIVNOG PREGOVARANJA u HEP grupi.

  Glasnik br.2 bit će u elektroničkom obliku dostupan na www.heptehnos.hr.

  I ove godine predstavnici TEHNOS-a će obići veliku većinu pogona te na taj način svim svojim članovima i ostalim radnicima učiniti dostupnim Glasnik br. 2.
  U cilju snažnije i još kvalitetnije zaštite radnika, onima koji pokažu interes za aktivnim sudjelovanju u radu sindikata ili radničkog vijeća, ponudit će se poziv na edukaciju koja se planira krajem siječnja 2014. godine.

  Pozivaju se svi koji žele razgovarati o radu sindikata da se, sukladno planu obilaska, jave na 098 361158.

  Plan obilaska po županijama:
  09. prosinca – Dubrovačko-neretvanska
  10., 11. i 12. prosinca – Splitsko-dalmatinska i Šibensko-kninska
  13. i 14. prosinca – Zadarska i Ličko-senjska
  15. i 16. prosinca – Istarska, Primorsko-goranska i Karlovačka
  17. prosinca – Sisačko-moslavačka i Bjelovarsko-bilogorska
  18. prosinca – Koprivničko-križevačka i Virovitičko-podravska
  19. prosinca – Osječko-baranjska i Vukovarsko-srijemska
  20. prosinca – Brodsko-posavska i Požeško-slavonska
  23. prosinca – Zagrebačka i Grad Zagreb
  27. prosinca – Krapinsko-zagorska
  30. prosinca – Međimurska i Varaždinska


  Predsjednik Glavnog odbora TEHNOS-a:
  Denis Geto, dipl.ing.
 
 
- TEHNOS VPN
 
 • 5. prosinac 2013.

  TEHNOS ugovorio još povoljnije uvjete za svoj VPN, uz velike popuste na cijene mobilnih uređaja (Samsung Galaxy, HTC Desire, Sony Xperia, iPhone 5S i 5C), koje možete pogledati ovdje.
 
 
- POŽURNICA
 
 • Zagreb, 4. prosinac 2013.

  HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.
  Predsjednik Uprave
  Tomislav Šerić, dipl.ing.

  PREDMET: Podaci o svim najmoprimcima stanova u HEP-u d.d. i povezanim društvima koji su sklopili Ugovor o najmu stanova sa slobodno ugovorenom najamninom,
  - požurnica, dostavlja se

  Poštovani,

  Dopisom TEHNOS-a od 14. studenog 2013. godine od Vas, kao najmjerodavnije osobe u HEP grupi, zatraženi su podaci o svim najmoprimcima stanova u HEP-u d.d. i povezanim društvima koji su sklopili Ugovor o najmu stanova sa slobodno ugovorenom najamninom. Cilj i svrha ovakvog zahtjeva je otvaranje socijalnog dijaloga i uređenje jedinstvenih kriterija za utvrđivanje najamnina temeljenih na članku 10. Zakona o najmu stanova, a probleme koji se pojavljuju smo u navedenom dopisu ilustrirali na nekoliko primjera...~
Više o tome..

- P R I O P Ć E NJ E O POVEĆANJU NAJMNINE ZA STANOVE I NAPLATI TROŠKOVA IZGUBLJENIH TUŽBI
 
 • Zagreb, 26. studeni 2013.

  Ovih dana veliki broj radnika HEP grupe suočen je s provedbom odluka o:
  • ogromnom povećanju iznosa najamnina za stanove u vlasništvu HEP-a d.d. i povezanih društava, u kojima su radnici najmoprimci pretežito zbog poslovnih potreba poslodavca.
  • naplati sudskih troškova i drugih izvršenih isplata sa zateznim kamatama, slijedom izgubljenih tužbi za potraživanja prava iz kolektivnog ugovora od 22.12.1999. godine.

  Iako je vrlo mali broj TEHNOS-ovih članova obuhvaćen predmetnim postupcima, TEHNOS osuđuje ovakvo socijalno neodgovorno ponašanje od strane poslodavaca prema radnicima, a posebice jer se usporedno s time financijska sredstva poduzeća i nadalje nemilice troše na razne vanjske izvođače, institute, udruge, saveze, itd.~
Više o tome..

- O B A V I J E S T
 
 • Zagreb, 28. listopada 2013.

  O B A V I J E S T o kolektivnim pregovorima za HOPS d.o.o.


  Novi udarac pravima radnika HEP grupe !!!


  Poštovane kolegice i kolege, članovi TEHNOS-a, radnici HEP grupe,

  Početkom mjeseca listopada počeli su pregovori na novom kolektivnom ugovoru za Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Na strani sindikata u pregovorima sudjeluju TEHNOS, NSRHEP-a i HES.
  Prije početka kolektivnih pregovora, između poslodavca i sindikata je dogovoreno da se prava radnika neće mijenjati, odnosno da će u Kolektivni ugovor za HOPS d.o.o. biti prenijete sve odredbe iz Kolektivnog ugovora za HEP grupu sklopljenog 26. travnja 2013. godine, a učinjene će biti samo one izmjene koje su nužne za certificiranje i usklađivanje poduzeća s energetskim propisima RH i EU. Takav stav zauzeo je i Glavni odbor TEHNOS-a.

  No poslodavac je odstupio od dogovora te inzistira na smanjivanju razine prava i interesa radnika:
  ~
Više o tome..

- Zaključci sa sjednice Glavnog odbora
 
 • U Zagrebu, 28. listopada 2013.

  Zaključci sa sjednice Glavnog odbora TEHNOS-a održane 16. listopada 2013. godine


  ** Kolektivni ugovor i kolektivni pregovori za HOPS d.o.o.

  Početkom mjeseca listopada počeli su pregovori na novom kolektivnom ugovoru za Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Razmatrajući prava radnika HOPS-a i svih radnika HEP grupe, donesen je sljedeći zaključak: Kolektivni ugovor za HOPS d.o.o. treba biti u potpunosti jednak kao važeći Kolektivni ugovor za HEP grupu, izuzev nužnih izmjena vezanih za naziv poslodavca. TEHNOS smatra da je takvo rješenje jedino moguće, ukoliko se želi zadovoljiti obje pregovaračke strane, odnosno omogućiti poslodavcu nastavak pravilnog restrukturiranja te osigurati stečena prava i interese radnika.

  ~
Više o tome..

- Pozajmice za članove TEHNOS-a
 
 • Obavještavamo sve članove TEHNOS-a da je na sjednici Glavnog odbora održanoj 16.10.2013. donijeta odluka o podizanju maksimalnog iznosa beskamatne pozajmice na 3.000 kuna i 6 otplatnih rata, koje svaki član TEHNOS-a može dobiti jednom godišnje, sukladno Pravilniku o odobravanju pozajmica.

  Zahtjev za dodjelu pozajmica podnosi se putem TEHNOS-ovih povjerenika, a može se naći ovdje: http://www.heptehnos.hr/pozajmiceivpn.asp

  Dodatne informacije mogu se dobiti na 01/6322-981 ili 01/6322-230.
 
 
- Očitovanje na idejni nacrt novog Zakona o radu
 
 • Zagreb, 14. rujna 2013.


  MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA
  Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb
  n/r Ministra, dr.sc. Miranda Mrsića


  Predmet: Nacrt prijedloga iskaza o procjeni učinaka i Nacrt prijedloga Zakona o radu
  - očitovanje, dostavlja se

  Temeljem javnog poziva o iskazivanju procjene učinaka propisa za Nacrt prijedloga Zakona o radu, dostavlja se očitovanje kako slijedi:


  OCJENA CJELOKUPNOG NACRTA PRIJEDLOGA
  ~
Više o tome..

- Restrukturiranje HEP-Proizvodnje d.o.o.
 
 • Zagreb, 05. rujna 2013.

  HEP - Proizvodnja d.o.o.
  Ulica grada Vukovara 37
  10000 Zagreb
  n/r direktora, Nikole Rukavine, dipl.ing.


  Predmet: Restrukturiranje HEP-Proizvodnje d.o.o.
  - zahtjev za informiranjem

  Poštovani,

  Slijedom naših dopisa broj 51/12-2, 1/13-2 i 37/13-2, molimo žurni sastanak i iscrpno izvješće o tijeku i planovima restrukturiranja HEP-Proizvodnje d.o.o.

  S poštovanjem,

  Predsjednik TEHNOS-a:
  Denis Geto, dipl.ing.

  Na znanje:
  - član Uprave HEP d.d., Perica Jukić, dipl.ing.
 
 
- Izvješće s tiskovne konferencije TEHNOS-a
 
 • Zagreb, 04. lipnja 2013.

  * KOLEKTIVNI UGOVOR I MATERIJALNA PRAVA RADNIKA HEP-a

  Materijalna prava radnika HEP-a nisu skandalozno i sramotno prosipanje novca, već se radi o smanjenju prava za najmanje 1.100 kuna godišnje po radniku, i to u godini u kojoj se bilježe povijesno rekordni pozitivni poslovni rezultati.

  Umjesto kokošarenja na pravima radnika HEP-a, vlasniku bi bilo bolje da se pozabavi prosipanjem stotina milijuna kuna godišnje zahvaljujući nestručnosti i nesavjesnosti u upravljanju HEP-om.
  ~
Više o tome..

- Restrukturiranje HEP-Proizvodnje d.o.o. ?!
 
 • Zagreb, 24. svibnja 2013.

  HEP - Proizvodnja d.o.o.
  Ulica grada Vukovara 37
  10000 Zagreb
  n/r direktora, Nikole Rukavine, dipl.ing.


  Predmet: Restrukturiranje HEP-Proizvodnje d.o.o.
  - zahtjev, požurnica

  Poštovani,

  Do sada smo Vam uputili dva dopisa, broj 1/13-2 i 51/12-2, kojima smo tražili poštivanje propisa prema TEHNOS-u u pogledu pravodobnog i cjelovitog informiranja o restrukturiranju HEP-Proizvodnje. Unatoč tome, u pogledu restrukturiranja, ali i po bilo kojem drugom pitanju, od strane poslodavca ne postoji nikakva volja za suradnju s TEHNOS-om.

  Kao proizvod netransparentnog postupka restrukturiranja, članovi TEHNOS-a i drugi radnici HEP-Proizvodnje su zbunjeni, nerijetko zastrašivani kuloarskim pričama, te diskriminirani u odnosu na radnike druga dva društva temeljnih djelatnosti (HEP-ODS-a i HEP-OPS-a).

  Zahvaljujući nastavku nemara za struku i operativno osoblje upornim odbijanjem zapošljavanja na deficitarnim radnim mjestima, nije razvidno kako će neki pogoni uopće funkcionirati nakon odlaska velikog broja radnika. Hoće li se radnike tjerati na rad protivno propisima? Hoće li nam možda vanjski izvođači voditi i postrojenja? Možda netko namjerava ugasiti postrojenja ili ih privatizirati?

  S obzirom na navedeno, od Vas zahtijevamo:
  • Objašnjenje kašnjenja restrukturiranja u HEP-Proizvodnji d.o.o.,
  • Informiranje o smjernicama za izradu nove organizacije i sistematizacije,
  • Informiranje o stupnju gotovosti i roku završetka nove organizacije i sistematizacije te roku njenog stupanja na snagu,
  • Informaciju o planu zapošljavanja i nadomještanju onih koji su otišli i koji će ubrzo otići iz poduzeća,
  • Aktivno uključivanje TEHNOS-a u daljnji tijek restrukturiranja.

  S obzirom da je razina demagogije i ignoriranja predstavnika radnika prešla sve granice dobrog ukusa, ukoliko se ovom našem zahtjevu hitno ne udovolji, obavještavamo Vas da ćemo dana 04. lipnja 2013. godine:
  • Organizirati tiskovnu konferenciju na kojoj ćemo govoriti o stanju u HEP-Proizvodnji d.o.o., upravljačkom nemaru, lošoj kadrovskoj politici, namjernom upropaštavanju struke i cijele tvrtke, mogućim poteškoćama u opskrbi električnom energijom te vjerojatnoj namjeri konačnog razbijanja i privatizaciju nacionalnih resursa.
  • Poslati državnom inspektoratu zahtjeve za nadzorima nad provedbom propisa, po svim nepravilnostima na koje smo do sada upozoravali, a tiču se HEP-Proizvodnje d.o.o.


  S poštovanjem,

  Predsjednik TEHNOS-a:
  Denis Geto, dipl.ing.

  Na znanje:
  - Predsjednik Uprave HEP d.d., Tomislav Šerić, dipl.ing.
  - Član Uprave HEP d.d., Perica Jukić, dipl.ing.
 
 
- Podrška aktivnostima radnika Croatia Airlines-a
 
 • Zagreb, 14. svibnja 2013.

  - Sindikatu kabinskog osoblja zrakoplova
  - Hrvatskom sindikatu prometnih pilota
  - Samostalnom hrvatskom sindikatu zaposlenika u zrakoplovstvu
  - Novom sindikatu


  Drage kolegice i kolege,

  Danima promatramo vašu borbu, kojom nastojite sačuvati dostojanstvo radnika, struke i poduzeća Croatia Airlines. Vaša upornost kojom se pokušavate izboriti za ono što vam pripada po svim etičkim i pravnim načelima, zadivljuje sve članove našeg sindikata, koji se solidariziraju s vama i pružaju vam punu potporu.

  Zgranuti smo postupcima najodgovornijih ljudi u državi, onih koji su donosili i koji provode zakone kojima se omogućava pljačka i gubitak stotina tisuća radnih mjesta za račun ionako prebogatih pojedinaca ili nekompetentnih stranačkih uhljebljenika.
  Umjesto da ti isti pokušaju zaštititi desetkovanu populaciju hrvatskih građana koji imaju privilegiju raditi i prehranjivati svoje obitelji, oni se služe pravnim nasiljem, institucionalnom represijom i političkom demagogijom kako bi potpuno zatrli pravo na dostojanstven rad i plaću u Hrvatskoj.

  Sindikat TEHNOS namjerava se solidarno uključiti u vaše buduće aktivnosti, kao i aktivno potaknuti stvaranje mreže sindikalne solidarnosti. Smatramo da ste upravo vi takvi sindikati koji mogu spriječiti da hrvatski građani postanu nezaposlena sirotinja ili jeftini nadničari. Sindikat TEHNOS, čiju glavninu članstva sačinjavaju ključne dispečerske službe, posade u elektranama te brojni drugi operativci, učinit će sve za vaše i naše zajedničke interese.

  Ustrajte do ispunjenja vaših zahtjeva!
  Članovi TEHNOS-a su uz vas!

  S poštovanjem,

  Predsjednik TEHNOS-a:
  Denis Geto, dipl.ing.
 
 
- PRVOSVIBANJSKA ČESTITKA i POZIV NA PROSVJED
 
 • Zagreb, 25. travnja 2013.

  Poštovane kolegice i kolege,članovi TEHNOS-a i radnici HEP-a,

  Čestitamo vam 01. svibanj, Međunarodni praznik rada!

  I ove godine, kao i mnogih prijašnjih, hrvatski sindikati organiziraju prvosvibanjski prosvjed, kojim poručuju vlasti: MIJENJAJTE SMJER!
  TEHNOS će organizirano sudjelovati u prosvjedima te ovim putem pozivamo i vas na sudjelovanje!
  Detaljnije informacije možete saznati iz Plakata te na TEHNOS-ovom broju 01/6322-981.
 
 
- Utemeljen Krizni odbor sa ciljem žurne pripreme aktivnosti za zaštitu prava radnika
 
 • Zagreb, 12. travnja 2013.

  Hrvatska elektroprivreda d.d.
  Zagreb, Ulica grada Vukovara 37
  n/r predsjednika Uprave, Zlatka Koračevića, dipl.ing.

  PREDMET: Izostanak primjene kolektivnog ugovora
  - očitovanje, traži se

  Poštovani,

  Zbog prestanka primjene kolektivnog ugovora za HEP grupu, što je dovelo do ugrožavanja prava, interesa i dostojanstva radnika HEP-a, na sjednici Glavnog odbora TEHNOS-a održanoj 10. travnja 2013. godine donesena je odluka o imenovanju Kriznog odbora.
  Krizni odbor TEHNOS-a dobio je zadaću da do 19. travnja pripremi aktivnosti za industrijske akcije te obavješćivanje radnika i javnosti.

  Ovim putem od Vas zahtijevamo hitan sastanak sa sindikatima HEP-a koji ne sudjeluju u kolektivnim pregovorima te:
  - Očitovanje o razlozima zbog kojih još uvijek nije sklopljen novi Kolektivni ugovor,
  - Uvid u prijedlog pregovaračkih odbora za novi kolektivni ugovor i zapisnike/bilješke sa sastanaka pregovaračkih odbora. Kao zainteresirana strana koja predstavlja radnike, kojoj nije omogućeno da prisustvuje sjednicama pregovaračkih odbora, očekujemo ostvarivanje prava na informaciju uvidom u dokumentaciju.
  - Pravno mišljenje kojim se objašnjava razlog donošenja Pravilnika o radu i nepoštivanja odredbi članka 149. Kolektivnog ugovora za HEP grupu (Bilten br. 237) sukladno kojoj su pravna pravila iz tog Kolektivnog ugovora još uvijek važeća.

  S poštovanjem,

  Predsjednik TEHNOS-a:
  Denis Geto, dipl.ing.
 
 
- UPOZORENJE - PRIPREMA SE ZNATNO SMANJENJE PRAVA RADNIKA
 
 • Zagreb, 27. ožujak 2013.

  članovima TEHNOS-a i svim radnicima HEP-a


  • GDJE JE NOVI KOLEKTIVNI UGOVOR?!

  Dana 13. veljače 2013. godine održan je sastanak Uprave i sindikata na kojem je TEHNOS (koji ne sudjeluje u pregovorima) informiran da se kolektivni pregovori vode na obostrano zadovoljstvo svih strana. Unatoč tome, poslodavci su mjesec dana kasnije (13. ožujka) na savjetovanje prema radničkim vijećima i sindikatima uputili Pravilnik o radu sa znatno umanjenim pravima radnika od postojećih, koji bi trebao zamijeniti važeći kolektivni ugovor nakon isteka njegove produžene primjene, s objašnjenjem da postoje sporne odredbe oko kojih se pregovarači još uvijek nisu usuglasili. Štoviše, poslodavac Pravilnik želi donijeti 01. travnja čime pokušava nezakonito skratiti produženu primjenu, zanemarujući važeći kolektivni ugovor po kojemu produžena primjena vrijedi do 31. prosinca 2013. godine.
  Time postaje očito da poslodavac ne pregovara u dobroj vjeri, te da prijetnjom donošenja Pravilnika umjesto novog kolektivnog ugovora, radi pritisak na sindikalne pregovarače u cilju smanjenja stečenih prava radnika. Odugovlačenje pregovora od strane poslodavaca i čekanje isteka važećeg kolektivnog ugovora, kako bi „u cajtnotu“ pod pritiskom na sindikate primijenio već oprobani sistem ponude „uzmi ili ostavi“, već je odavno poznata pregovaračka metoda poslodavaca.~
Više o tome..

Stranica: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
  Sva prava pridržana A design